Zulu Songbook

Zulu Songs with English Translations

On this page, we have a number of Zulu songs with English translations underneath each line.

Unfortunately, we have no record of the author of any of these songs, but are making them available for those who can get good use from them. Most of these are very old songs.

Song 6 is different in that it is only an English song that is included in this song book, but it is included here for completeness.

Song 44 has one verse in Zulu and another in English. The meaning is the same in both languages.

The numbers of the songs are based on the songbook as printed by some brethren in Eshowe and used in a number of churches in KwaZulu-Natal.

This page can be used as a digital songbook. The choruses are repeated after each verse so you can continue scrolling while singing.

If you want to download a PDF copy of the songbook, it is available in two versions: Printable Songbook | Scrollable songs for your tablet or phone

0. ISIKHATHI ESIMNANDI
GREAT TIME
1.
Isikhathi esimnandi
Great time—
Lafika ivangeli
The gospel came
Esizweni sakwaZulu
In the Zulu nation
MaZulu phendukani!
You Zulus repent!
2.
Labo abakholwayo
Those who believe
Mabayeke ukubanga
They must stop contentions—
Babambane ngezandla
Let them hold hands.
Sishongoba ‘sikhathi siphelile.
We say this as the time is no more.
3.
Izizwe zonke ziyokuma
All nations will stand
Phambi kwakhe uSomandla
Before the Almighty;
Sizilande ngakunye
To give account
Ezikwenzile emhlabeni.
For what they have done.
4.
Maye usizi okukhulu
Alas the great misery
Oluyakubakhona
Which will be there
Lapho abanye bayofisa
Where others will wish
Sengathi ngabe abazalwaga!
They were not born
Back to Table of Contents
1. UTHANDO LUKABABA
THE FATHER’S LOVE
1.
Uthando lukaBaba
The Father’s love,
Lunjengolwandle bo
As wonderful as the sea,
Lubanzi lujulile
Is wide and deep.
Luyazeka yini pho?
Who does not know it?
2.
Lwafinyelela kimi
It came to me
Ngisezonweni zam’,
When I was in my sins;
Alwaze lwangedlula,
It did not pass me by.
Lwangisindisa nam’.
Instead it saved me.
3.
O, Baba, Ngiyabonga
O, Father, I give You thanks
Nangenhliziyo yam’,
With all my heart;
Sengiyavuma ngithi
I confess that You are
UnguMsindisi wam’.
The Saviour of my soul.
4.
Ngizokwethemba njalo
I will trust You
Ngi sesemhlabeni,
While I am on earth;
Ngizokukhonza futhi
I will serve You
Ngothando enhliz’weni.
In love with all my heart.
Back to Table of Contents
2. UJEHOVA ABENAWE
GOD BE WITH YOU
1.
UJehova abenawe,
God be with you
Ngemiqondo akuphathe,
And in mind rule you;
Akuphas’ ebuthongweni
Be with you in your sleep
Size sibonane futhi.
Until we meet again.
2.
UMsindisi abenawe
The Saviour be with you
Noma usuthuthumela
When you are trembling;
Ngizingalo akuthwale,
May He carry you in His arms
Size sibonane futhi.
Until we meet again.
3.
UMsindisi abenawe
The Saviour be with you,
Akugcine nengabakhe
Keeping you as His own,
Phansi kwamapiko akhe,
Under His wings,
Size sibonane futhi.
Until we meet again.
4.
Onguthando abenawe,
The loving One be with you,
Akunik’ uthando lwakhe
Giving you love
Nokuthula phambi kwakhe
And peace in His presence,
Size sibonane futhi.
Until we meet again.
Back to Table of Contents
3. NGA SISEBENZA BANDLA
WE MUST BE WORKING
1.
Nga sisebenza bandla
We must be working
Lingakashoni.
Before the sunset.
Lizakushon’ ilanga
The sun will set
Singaboni.
When we will not be able to see.
Nga sisebenza njalo
We must work always
Kuze kuhlwe
Until the evening
Kothi lishon’ ilanga,
When the sun sets;
Kube kuhle.
This will be good.
2.
Nga sisebenza namhla,
We must be working today
Alikashoni
Since the sun has not yet set;
Sisayiphiw’inhlanhla
We have been given opportunities
Singayoni
And we must not lose them;
Izikhashana zonke,
All time is for
NgezoMenzi
The Creator;
Imizuzwana yonke
Every second
Ngumsebenzi.
We must be working.
3.
Nga sisebenzisisa
We must work well
Lingakashoni.
Before sunset.
Nangu owasibiza
The one who called
Thina boni
Us, sinners,
Ethi sebenzilani
Said we must work,
Mina ngedwa
“For Me only”
Nans’iNdodana Yami
“Because My Son”
Yanifela.
“Died for you.”
4.
Nga sisebenza sonke
We must all be working
Lize lishone
Until the sun sets.
Nxa singaqedi konke,
If we do not complete our work
Singembone;
We will not see Him.
Uma sithemba khona
If we trust
ENkosini
In the Lord,
Kothi ilanga lishona,
He will welcome us
Isamkele.
When the sun sets.
Back to Table of Contents
4. NGUJES’ UMSINDISI
IT IS JESUS THE SAVIOUR
1.
NguJes’ uMsindisi owaleng’ emthini.
It is Jesus the Saviour who was hanged on a tree.
Wavuma indlela eqond’ezulwini
He made a journey to heaven possible.
Ngelakhe igazi esihlawulela
Through His blood He made propitiation for us.
Sesikhululiwe singahlabelela:
We are made free; we can sing:
Chorus:
INgonyama kaJuda
The Lion of Judah
Yamqob’usathane;
Conquered Satan;
Nxa simi ngakuyo-sonqo
If we stand with Him,
Tshwa ubani?
Who can conquer us?
2.
Mhla ngilalela ivangeli
When I obeyed the gospel of
LoMsindisi wami,
My Saviour
Wangithethelel’iziphambeko zami,
He forgave my transgressions.
Wangihlanganisa neLakhe IBandla
And united me with His Church.
Kuyen’oyinhloko sengithol’ amandla.
In Him who is the head I have found strength.
Chorus:
INgonyama kaJuda
The Lion of Judah
Yamqob’usathane;
Conquered Satan;
Nxa simi ngakuyo-sonqo
If we stand with Him,
Tshwa ubani?
Who can conquer us?
3.
Nonxa ngizungezw’izilingo zesono
When I am surrounded by temptations,
Ngimthemba uJesu nowakhe umkhono;
I trust Jesus and His arm.
Nanxa ngihluleka uyen’ongimele,
When I fail, He is on my side.
Ngithol’ukunqoba lapha ngezwi lakhe.
I overcome through His word.
Chorus:
INgonyama kaJuda
The Lion of Judah
Yamqob’usathane;
Conquered Satan;
Nxa simi ngakuyo-sonqo
If we stand with Him,
Tshwa ubani?
Who can conquer us?
4.
Kothi sengimbona uJes’ebomini,
When I see that Jesus is in my life,
Ngiyomkhothamela ngimbonge nanini;
I bow down to Him and give thanks every day.
Mhla selihlangene iBandla lezulu,
When the Church of heaven has met
Lihube udumo lukaNkulunkulu.
We’ll be singing the glory of God.
Chorus:
INgonyama kaJuda
The Lion of Judah
Yamqob’usathane;
Conquered Satan;
Nxa simi ngakuyo-sonqo
If we stand with Him,
Tshwa ubani?
Who can conquer us?
Back to Table of Contents
5. UKUKHOLWA KUVELA NGOKUZWA
FAITH COMES BY HEARING
1.
Ukukholwa kuvela ngokuzwa
Faith comes by hearing,
Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu
Hearing by the word of Christ.
Yeka zinhle izinyawo
How beautiful are the feet
Zabashumayelayo!
Of those who preach!
2.
Insindiso ivela KuJesu
Salvation comes from Jesus,
UKristu, ngomusa weza wasifela
The Christ, who by grace came and died for us;
Babusisiwe abalamba
Blessed are those who hunger
Bomele ukulunga.
And thirst for righteousness.
3.
Sengiphilela ukumbonga,
Now I live to praise Him
Ngihlezi ngilinde lokho kwambula
Always waiting for the coming
Kwal’usuku olukhulu,
Of that great day
Lwenkazimul’enkulu.
Of great glory.
4.
Bazalwane, masimdumise;
Brethren, let us praise Him;
Ndawonye nezingelosi sonke sithi:
Together with the angels let us all say:
Haleluya! Haleluya!
Hallelujah! Hallelujah!
Jehova wamabandla!
Jehovah of Hosts!
Back to Table of Contents
6. I’M A NEW CREATION
1.
I’m a new creation;
I’m a brand new man;
Old things have passed away,
I am born again.
Chorus:
My heart is full of,
"Praise my Lord."
Praise the Lord
All my soul,
All my soul;
Praise His Holy name.
2.
He has done great things.
He has done great things.
He has done great things.
Praise His holy name.
Chorus:
My heart is full of,
"Praise my Lord."
Praise the Lord
All my soul,
All my soul;
Praise His Holy name.
3.
More than conqueror,
That is who I am.
I’m a new creation;
I’m a brand new man.
Chorus:
My heart is full of,
"Praise my Lord."
Praise the Lord
All my soul,
All my soul;
Praise His Holy name.
Back to Table of Contents
7. YIMANI ISIBINDI
STAND UP WITH COURAGE
1.
Yimani isibindi,
Stand up with courage!
Mabutho akaJesu,
You soldiers of Jesus,
UMkhosi niwuhlabe
Blow the royal trumpet
Ngayenganqotshwa, qha
It must not suffer loss;
Enqob’uyakunqoba
From victory unto victory
Esabahola abakhe
He will lead His army,
Izitha wozinqoba
Until every enemy is defeated
Abus’indawo zonke.
He will rule everywhere.
2.
Yimani isibindi
Stand up with courage,
Imbande nans’ikhala
Obey the call,
Yiyani ekulweni
Go to the fight
Kuseyinamhlanje
While it is today;
Yibani amaqhawe,
You must be victors
Nilwel’iNkosi yenu;
Fighting for your King.
Igwal’alingabikho,
Let cowardice be missing
Yimani nithi ngqo!
Stand up straight!
3.
Yimel’uJesu Kristu,
Stand up for Jesus Christ,
Yim’emandleni akhe,
Stand in His strength;
Ingalo enye ize,
One arm is worthless
Neyenu ingesize
Yours cannot help.
Hlomani izikhali
Put on the armour
ZeNkosi yamakhosi
Of the King of kings,
Nilinde nithandaze,
And waiting with prayer,
Nizodl’umvuzo wenu.
You will get your reward.
4.
Yimani isibindi,
Stand up with courage,
Sekuzophel’ukulwa
The fight will end soon;
Umsindo wempi namhla
The noise of battle today;
Kobongw’iNkosi ngomso
We’ll thank the King tomorrow
Kobongwa namaqhawe,
The victors will be thanked
Aphiwe nemiqhele,
And they will be given a crown;
Abuse njalonjalo,
They will reign forever and ever
NeNkosi yobukhosi.
With the King of kings.
Back to Table of Contents
8. THATHA KONKE, NGINOJESU
TAKE ALL, I HAVE JESUS
1.
Thatha konke, nginoJesu
Take all, I have Jesus
Konk’ okuy’ indiva nje:
All the things are worthless;
Kodw’ uthando lwakhe lumi,
But His love stands
Zolo namhla, njalo, he.
Yesterday, today, and always.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi
What a blessing to know
UMsindisi wethu lo;
Our Saviour;
Yen’ othando lwakhe lumi,
He whose love stands
Zolo, namhla, njalo, bo.
Yesterday, today, and always.
2.
Thatha konke, nginoJesu,
Take all, I have Jesus.
Ngukuphila kwami la;
He is my life here.
Nxa ekhon’ uJesu wami
When my Jesus is present
Angisweli lutho, qha.
I am in need of nothing.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi
What a blessing to know
UMsindisi wethu lo;
Our Saviour;
Yen’ othando lwakhe lumi,
He whose love stands
Zolo, namhla, njalo, bo.
Yesterday, today, and always.
3.
Thatha konke, nginoJesu,
Take all, I have Jesus.
Unganele mina la:
He satisfies me here;
Nxa nginaye la empini
When I am with Him in this warfare,
Ngokunqoba konke nya.
I will conquer everything.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi
What a blessing to know
UMsindisi wethu lo;
Our Saviour;
Yen’ othando lwakhe lumi,
He whose love stands
Zolo, namhla, njalo, bo.
Yesterday, today, and always.
Back to Table of Contents
9. SIKHATHI SOMKHULEKO
THE TIME OF PRAYER
1.
Sikhathi somkhuleko,
The time of prayer
Ligugu lamakholwa;
Is precious to believers.
Kulapho, bazalwane,
It is where brethren
Amandla ayatholwa
Get strength.
Nxa sisemthandazweni,
While we pray,
Sivul’izinhliziyo,
Opening our hearts,
Sibike kuy’ iNkosi,
Entreating the Lord,
Silungiselwe yiyo.
He cares for us.
2.
Sikhathi somkhuleko,
The time of prayer;
Masingakhohlwa sona;
Let us not forget it
Sizodangal’ impela,
Lest we lose heart,
Singekunqob’ukona.
And are not able to overcome sin.
Asinamandla neze,
We are powerless
Sibindi singebekho,
And we will not have courage
Singasigcini kahle
If we do not keep it—
Sikhathi somkhuleko.
The time of prayer.
3.
Sikhathi somkhuleko,
The time of prayer—
Siyakhunjuzwa ngaso;
We are reminded of it.
Umoya oyiNgcwele
The Holy Spirit
Usifundisa futhi
Teaches us also
Ukukhuleka njalo,
To pray always,
Sibeke konke, konke,
And to lay down everything;
Singabi namithwalo.
No burdens left—
Sikhathi somkhuleko.
The time of prayer.
4.
Sikhathi somkhuleko
The time of prayer—
Abanye abanaso
Others do not have it
Ngakho bahamba kabi
So they live unrighteously.
Basindwa inkathazo.
They have a heavy burden.
Masingabe ziwula
Let us not be fools,
Siqedwa inhlupheko,
Struck down by troubles
Ngokuba siyakhohlwa
Because we forget
Sikhathi somkhuleko.
The time of prayer.
Back to Table of Contents
10. VUTHISA, JES’ UMLILO
O JESUS, LIGHT THE FIRE
1.
Vuthisa, Jes’umlilo wakho
O Jesus, light the fire
Wez’ukuphonsa emhlabeni,
Which You came to start on the earth.
Usithelel’ uthando lwakho,
Give us Your love and
Sivuthe njalo emoyeni.
Keep us blazing always in our spirit.
2.
Ikhona kumbe, inhlansana
There may be a spark
Efihlwe khona emlotheni;
Hidden in the ashes;
Vuthela, Nkosi, lomlilwana
Rekindle, Lord, this fire
Uvuthe njalo enhliz’weni.
And keep it blazing always in our hearts.
3.
Uwenze lowomlilo wande,
Spread this fire
Afudumal’ osepholile
And warm up those who have become cold
Nezitha zethu sizithande
So we will love our enemies
Ngothando esilutholile.
With the love we have received.
4.
Usheshe uze kithi, Nkosi!
Come quickly to us, Lord!
Siyaluding’ uthando lwakho
We need Your love
Sophule, Jesu, kulengozi
Save us, Jesus, from this danger.
Phuthuma ngobubele bakho!
Hurry to bring Your mercy.
5.
Sibenamandl’ okuhambisa
May we be given power to take
Indaba yakho emhlabeni
Your news to the world;
Sengathi ungabasindisa
May You save
Abantu abasezonweni!
Those who are in sin!
6.
Nangomhla siyoshiy’umhlaba
Even when we depart from the earth,
Lomlil’ uvuthe enhliz’weni;
May this fire blaze in our hearts;
Singabi nakho ukwesaba
Remove all fear from us
Mhla sizobizwa eNkosini.
When we are called by our Lord.
Back to Table of Contents
11. ABANTWANA ABENKOSI
THE CHILDREN OF THE LORD
1.
Abantwana abeNkosi
The children of the Lord
Bajabulela iNkosi
Rejoice in the Lord.
Bahlez’ okwenyon’ endlini
They sit like a bird in its house
Nenkanyezi ezulwini.
And a star in the sky.
2.
OyiNkosi yaphezulu
The Lord above
Ubathanda-he kakhulu
Loves them greatly.
Ubafaka ekhwapheni
He keeps them beneath His arm,
Bavikeleke kuwena
Secure in Him.
3.
‘Kakh’ umuntu onamandla
There is no one
Okuchith’ elakh’ ibandla
Who can destroy His church.
Yen’unguMfoweth’impela
He is our true Brother
Usiphath’ usivikela.
Who cares for us and protects us.
4.
UnguBab’ onobubele
He is a gentle Father.
Uyabala nezinwele,
He numbers the hairs of our head;
Usifunz’ usigqokisa,
He feeds us and clothes us,
Yebo, usijabulisa.
Yes, He makes us happy.
5.
Jabula-ke ngakho, bandla
Rejoice then, O church.
Uvikelwa onamandla
You are protected by the Mighty One.
Zonk’ ezakho-ke izitha
All your enemies,
Uzisusa ezichitha.
He defeats and scatters.
6.
Noma ungashayw’ uvalo
Even when you have fear
Yena unguyihlo njalo,
He is your Father, always.
Into inye ayifisa
He desires only one thing—
Yona: ukukusindisa.
To save you!
Back to Table of Contents
12. LOWO MUNTU
UYABUSISWA
1.
Lowo munt’ uyabusiswa
The person is blessed
Ongahambi nabonayo
Who walks not with the wicked,
Ongahlal’ esihlalweni
Nor sits in the seat
Sabo abanengekayo.
Of the annoying.
2.
Uyathanda imithetho
He loves the law
KaJehova unguMenzi.
Of Jehovah, the Creator.
Ungumuthi othelayo
He is a tree yielding
Izinhlamvu eziningi.
Much fruits.
3.
Abonayo bayafana
The wicked are like
Namakhoba emoyeni
Chaff in the wind;
Kepha abasoze bema
But they will not stand
Nabo abalungileyo.
With the righteous.
4.
UJehova uyathanda
Jehovah loves
Izindlela zokulunga.
The ways of righteousness.
Amashinga ayohamba
The wicked walk
Endleleni ebhubhayo.
In the way which perishes.
Back to Table of Contents
13. WENHLIZIYO YAMI
MY HEART
1.
Wenhliziyo yami,
My heart,
Mawuhlakaniphe;
Be wise.
Zikuhaq’ izitha zakho
Your enemies have surrounded you,
Zivukela wena.
Rising against you.
2.
Linda uthandaze
Wait and pray;
Ungayek’ ukulwa
Don’t stop fighting.
Cela ngezinsuku zonke
Ask every day
ENkosin’ amandla.
Strength from the Lord.
3.
Ungalahli wena
Do not lose
Izikhali zakho
Your armour.
Ekufeni uzoqeda
In death you will finish
Umsebenzi wakho.
Your work.
Back to Table of Contents
14. YIFUNE INKOSI EKUSITHEKENI
SEEK THE LORD IN HIDING
1.
Yifune iNkosi ekusithekeni,
Seek the Lord in hiding.
Uvulel’ inhliziyo uJes’, emthandazweni.
Open your heart to Jesus in prayer.
Ulalele kahle kufundiswa
Listen to His teaching
Kwakhe ezintweni zonke buz’intando yakhe.
In everything ask His will.
2.
Ubamb’isikhathi, ngoba siyadlula
Watch the time; it is passing.
Uhlale noJesu la kunokuthula,
Dwell with Jesus; peace is there.
Ubike kuyena konke ukuswela,
Tell Him all your need.
Nangomcebo wakhe uyakwenezela.
From His riches you will be supplied.
3.
Libala noJesu; ngoba nxa
Spend time with Jesus.
Umbuka
When you look at Him,
Yonk’inkambo yakho iyakuguquka
All your steps will be changed
Ukuba ilunge, ifane neyakhe,
To be right and be like His.
Nabantu babone uhambis’Okwakhe.
Even people will see you walking like Him.
4.
Hamba-ke noJesu, yen’uya-kuhola
Walk with Jesus; He will lead you;
Nalokho kuhola ungabokusola
You must not complain about His lead.
Umlandel’eduze ezinyathelweni
Follow Him closely in His footsteps.
Umdumise njalo nasenhluphe-kweni.
Praise Him even in your distress.
5.
Ube nokuthula ngasemphefu-mlweni,
Have peace in your soul;
Yonk’imicabango efik’enhliz’weni,
Make all the thoughts that come to the heart
Ibuswe ilizwi likaNkulunkulu
Be ruled by the word of God
Uzolungiselwa indawo
Your place will be prepared
Phezulu.
Above.
Back to Table of Contents
15. OBANI LABA?
WHO ARE THESE?
1.
Obani laba abambeth’ingubo,
Who are these dressed
Zimhlophe qwa, behub’amahubo?
In snow white robes, singing a song?
Yek’ ubuhle bemi kubo!
In what beauty they appear!
Behlanzw’ igazi leMvana.
Cleansed by the blood of the Lamb.
Chorus:
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great joy they will enter the gate
Bayodumisa oyiMvana
Praising the One Who is the Lamb.
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great Joy they will enter the gate,
Behlanzw’ igazi leMvana.
Cleansed by the blood of the Lamb.
2.
Ibona labo besesebusheni
They are those in youth
Bemkhonz’ uJesu bevuth’emoyeni
Who served Jesus fervently in spirit.
Noma beyiswa ekufeni
Though led to death,
Bethemb’ igazi leMvana.
They trusted the blood of the Lamb.
Chorus:
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great joy they will enter the gate
Bayodumisa oyiMvana
Praising the One Who is the Lamb.
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great Joy they will enter the gate,
Behlanzw’ igazi leMvana.
Cleansed by the blood of the Lamb.
3.
Ibona labo nxa besosizini
They are those who in sorrow
Bathol’ amandla njal’eNkosini
Received strength from the Lord.
Babenqoba la empini
They conquered in war
Ngalo igazi leMvana.
By the blood of the Lamb.
Chorus:
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great joy they will enter the gate
Bayodumisa oyiMvana
Praising the One Who is the Lamb.
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great Joy they will enter the gate,
Behlanzw’ igazi leMvana.
Cleansed by the blood of the Lamb.
4.
Ibona labo ababezingelwa
They are those who were persecuted;
Ngenxa kaJesu babezindlekelwa
Who were hated because of Jesus.
Konke kwakuthokozelwa
All was made joyous
Ngalo igazi leMvana.
By the blood of the Lamb.
Chorus:
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great joy they will enter the gate
Bayodumisa oyiMvana
Praising the One Who is the Lamb.
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great Joy they will enter the gate,
Behlanzw’ igazi leMvana.
Cleansed by the blood of the Lamb.
5.
Nampo behlezi kahle eZulwini
They are sitting in Heaven,
Sebaneliswa khon’empilweni
Satisfied in life,
Bathokoza eNkosini
Rejoicing in the Lord,
Bebong’ uJesu iMvana.
Giving thanks to Jesus the Lamb.
Chorus:
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great joy they will enter the gate
Bayodumisa oyiMvana
Praising the One Who is the Lamb.
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni
In great Joy they will enter the gate,
Behlanzw’ igazi leMvana.
Cleansed by the blood of the Lamb.
Back to Table of Contents
16. HLENGIWE
REDEEMED
1.
Hlengiwe limnandi lelizwi
“Redeemed” is a lovely word;
Hlengiwe ngegazi leMvana
Redeemed by the blood of the Lamb.
Hlengiwe ngomusa nothando
Redeemed through His mercy and love,
Ngenziwe sengaba umntwana.
I have now been made His child.
Chorus:
Hlengiwe, hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Hlengiwe ngegazi leMvana;
Redeemed by the blood of the Lamb.
Hlengiwe, Hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Ngenziwe sengaba umntwana.
I have now been made His child.
2.
Hlengiwe O, yek’intokozo!
Redeemed, and so happy!
Ulimi lungephimisele;
Language cannot tell;
Lokh’engikuzway’enhliz’weni
I always hear it in my heart;
Kumnandi, kumnandi ingcwele!
So nice, so nice and holy!
Chorus:
Hlengiwe, hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Hlengiwe ngegazi leMvana;
Redeemed by the blood of the Lamb.
Hlengiwe, Hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Ngenziwe sengaba umntwana.
I have now been made His child.
3.
Ngimkhumbul’ uJesu uMhlengi,
I think about Jesus, the Redeemer.
Ngimkhumbul’ amalanga onke;
I think about Him every day.
Ngihuba ngihamba endleleni
I always sing as I go on my way,
Ihubo lezinsuku zonke.
A song for every day.
Chorus:
Hlengiwe, hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Hlengiwe ngegazi leMvana;
Redeemed by the blood of the Lamb.
Hlengiwe, Hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Ngenziwe sengaba umntwana.
I have now been made His child.
4.
Ngiyazi ikhona nem’qhele
I know there are crowns
Eyibabekele abayo;
Prepared for the Lord’s people.
Izowaqhelis’ amaqhawe
The victors will be crowned
Ngosuk’ olukhul’ oluzayo.
On that great day that is coming.
Chorus:
Hlengiwe, hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Hlengiwe ngegazi leMvana;
Redeemed by the blood of the Lamb.
Hlengiwe, Hlengiwe,
Redeemed, redeemed,
Ngenziwe sengaba umntwana.
I have now been made His child.
Back to Table of Contents
17. NXA EBIZWA AMAGAMA
WHEN THE ROLL IS CALLED
1.
Nxa ebizwa amagama elizweni laphaya
When the roll call is heard over there
Ekuseni okungayikuhlwa qha;
In the morning which will never get dark at all,
Bephelele abeNkosi khona lapho ekhaya,
And the people of the Lord will all be at home,
Ngothi: Yebo, Nkosi nangu mina la!
I will say: Yes, Lord, here I am!
Chorus:
Nxa ebizwa amagama
When they call the names;
Nxa ebizwa amagama
When they call the names;
Nxa ebizwa amagama
When they call the names
Elizwen’elikhanyayo laphaya.
In that bright land over there.
2.
Ngalo lona lolusuku bevukile abeNkosi
On that day are raised the Lord’s people,
Behlotshiswe ubukhosi bayo le:
Being adorned with His glory (kingship);
Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya
When His chosen ones will be brought home,
Ngothi: Yebo, Nkosi, nangu mina la.
I will say: Yes, Lord, here I am!
Chorus:
Nxa ebizwa amagama
When they call the names;
Nxa ebizwa amagama
When they call the names;
Nxa ebizwa amagama
When they call the names
Elizwen’elikhanyayo laphaya.
In that bright land over there.
3.
E! Mawushe umsebenzi yonk’ imihla ngise la
Let me work everyday while I am still here,
Mangishumayele zona ezeNkosi
Let me preach the things of the Lord.
Khona kothi nxa ngiqeda sengilizw’igama lami
There when I finish and hear my name,
Ngothi: Yebo, Nkosi nangu mina la.
I will say: Yes, Lord, here I am!
Chorus:
Nxa ebizwa amagama
When they call the names;
Nxa ebizwa amagama
When they call the names;
Nxa ebizwa amagama
When they call the names
Elizwen’elikhanyayo laphaya.
In that bright land over there.
Back to Table of Contents
18. NGIYAVUM’ UMANGALISO
I ADMIT THE WONDERFULNESS
1.
Ngiyavum’umangaliso,
I admit the wonderfulness
OkaKrist’, umfeli wami
Of Christ, the One who died for me.
Wabushiya ubukhosi,
He forsook His kingship;
Wehla wafa ngenxa yami.
He came to die for me.
Chorus:
Ngineculo ngal’uthando
I have a song about the love
LukaKrist’, umfeli wami;
Of Christ, the One who died for me.
Ngimbabaz’owangihlenga
I adore the One Who saved me.
Lalelan’iculo lami.
Listen to my song.
2.
Bheka, esiphambanweni
Behold, on the cross
Wazithwal’izono zami
He bore my sins.
Ziyaphum’izinyembezi
Tears are coming down
Nxa ngivum’iculo lami.
When I sing my song.
Chorus:
Ngineculo ngal’uthando
I have a song about the love
LukaKrist’, umfeli wami;
Of Christ, the One who died for me.
Ngimbabaz’owangihlenga
I adore the One Who saved me.
Lalelan’iculo lami.
Listen to my song.
3.
Ngangiduka nangempela
Indeed I was straying away;
Ngangingumhlupheki nje,
I was just a wanderer.
Weza wangihawukela,
He came and had mercy for me;
Wangithol’ehlane le.
He found me in the wilderness.
Chorus:
Ngineculo ngal’uthando
I have a song about the love
LukaKrist’, umfeli wami;
Of Christ, the One who died for me.
Ngimbabaz’owangihlenga
I adore the One Who saved me.
Lalelan’iculo lami.
Listen to my song.
4.
Izinhlupho zingafika,
Temptations can come,
Ungasind’umthwalo wami
My burden can be heavy;
Nokho sengiphathw’isandla
But now I am being held by the hand
SoMalus’ iNkosi yami.
Of my Saviour Who is my King.
Chorus:
Ngineculo ngal’uthando
I have a song about the love
LukaKrist’, umfeli wami;
Of Christ, the One who died for me.
Ngimbabaz’owangihlenga
I adore the One Who saved me.
Lalelan’iculo lami.
Listen to my song.
5.
Wongisiza, wongigcina
Help me and keep me
Kuze kube sekufeni
Till death.
Mangibe othembekayo
Let me be faithful;
Ngingamhluphi endleleni.
I will not be troublesome in the way.
Chorus:
Ngineculo ngal’uthando
I have a song about the love
LukaKrist’, umfeli wami;
Of Christ, the One who died for me.
Ngimbabaz’owangihlenga
I adore the One Who saved me.
Lalelan’iculo lami.
Listen to my song.
Back to Table of Contents
19. KONKE UKUNGABAZA KWAMI
ALL MY HESITATIONS
1.
Konke ukungabaza kwami
All my hesitations,
Ngokushiya, ngomsa waKhe,
I will leave through His mercy,
Kuye uMsindisi wami.
To go to my Saviour.
Ngolikholwa izwi laKhe.
I will believe in His word.
Chorus:
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
Izwi Lakhe ngimi ngalo;
I stand by His word.
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
UMsindisi wami njalo!
My Saviour always!
2.
Zonk’izono zazibekwa
All my sins were laid
Kuy’ uJesu, Mhlengi wami;
On Jesus, my Redeemer.
Ngal’igazi iyohlanzwa
By the blood, my whole heart
Yonke inhliziyo yami.
Will be cleansed.
Chorus:
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
Izwi Lakhe ngimi ngalo;
I stand by His word.
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
UMsindisi wami njalo!
My Saviour always!
3.
Kuphelis’ uvalo lwami,
He takes my fear.
Anginakho ukwesaba,
I am no longer afraid
Nxa ukuphumula kwami
Since my rest is
KunguJesu yek’inqaba!
Jesus—what a fortress!
Chorus:
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
Izwi Lakhe ngimi ngalo;
I stand by His word.
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
UMsindisi wami njalo!
My Saviour always!
4.
Nom’ indlel’inobumnyama,
Though dark be the way,
Ngingamon’ uMholi wami,
Though I do not see my Leader,
Ngolethemb’ elaKh’igama:
I will trust His name,
UMalusi, ‘Nkosi yami.
My Shepherd, my Lord.
Chorus:
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
Izwi Lakhe ngimi ngalo;
I stand by His word.
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
UMsindisi wami njalo!
My Saviour always!
5.
Namhla sengishiya konke
Today, I am leaving everything;
Izwe nenkohliso yalo;
The world and its deceitfulness;
Inhliziyo yami yonke
And my whole heart
Ibe eyeNkosi njalo.
Will be the Lord’s always.
Chorus:
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
Izwi Lakhe ngimi ngalo;
I stand by His word.
Ngomethemba,
I will trust,
Ngomethemba.
I will trust.
UMsindisi wami njalo!
My Saviour always!
Back to Table of Contents
20. WELIKHWEZI LAKUSASA
YOU STAR OF MORNING
1.
Welikhwezi Lakusasa
You Star of Morning
Khanya laph’ebumnyameni
Shine in the darkness.
Bakhanyis’abadukile,
Shine for those gone astray.
Badonsel’ ekukhanyeni
Draw them to light.
Namakholwa akhanyiswe,
Believers must be shining.
‘Nkos’iyeza masinyane;
The Lord is coming quickly.
Soyibona emafwini,
We will see Him in the cloud.
Kuyokhanya kuthe bane
The light will be bright.
2.
Welikholwa, phuma kubo
You believer move away from them
Abomhlaba nakokwabo,
From the world, and their things.
Ungahlanganyeli nabo
Do not partake with them
Em’khuben’emibi yabo
In their evil deeds.
Osathand’ukub’abizwe
The one who loves to be called
Abomhlab’ukuthi:
By those of the world:
"Mngane"!
"Friend"!
Uyisitha saleNkosi
He is an enemy of this King
Eyobuya masinyane
Who will come quickly.
3.
Singabanjwa ngakh’ukona
We can be held back by sinning
Nemikhuba eyingozi;
And bad behaviour.
Sizilungisel’usuku
We are preparing for the day
Lokuhlangabez’iNkosi
To meet the Lord.
Makukhishw’insila yonke
Let all the dirt be taken out;
Singashiyi nokuncane,
Do not leave even the smallest thing.
Sihlukane nabomhlaba,
Let us be separated from the world.
‘Nkos’iyeza masinyane.
The Lord is coming quickly.
4.
Masilulekane njalo,
Let us admonish one another
Silungele lon’izulu
Getting ready for heaven.
Sizigcine othandweni,
Keep ourselves in love
Ngoba kunomvuz’omkhulu
For there is a great reward.
‘Badukayo bobuyiswa,
Those who are straying away will be restored
Nxa sihlala sithandana,
When we love one another,
Sizilinde sisebenze
Watching and working.
‘Nkos’iyeza masinyane.
The Lord is coming quickly.
Back to Table of Contents
21. DWALA ELANGIFELA
ROCK THAT DIED FOR ME
1.
Dwala elangifela
O Rock Who died for me
Kuwe ngiyokhosela
In You I will take refuge.
Lelogazi namanzi
The blood and the water
Agobhoz’enxebeni
Which flowed from Your wound
Koba yilona khambi
Will be the medicine
Elelapha kokubi.
To cure me from evil.
2.
Noma kwehl’ inyembezi
Though tears fall,
Ngisho ngingazamani
Whatever I can do,
Kungesuse izono
Would not take away sins.
Yilo lodw’unqamlezo
Only the cross.
Ngingebonge ngalutho
I do not have anything to give in thanks;
Ngibambelele kulo.
I cling to the cross.
3.
Noma ngisaphefumula
Though I am still breathing,
Namehlo ngiwavala
And closing my eyes;
Ngivuka ekufeni
I will rise from the dead.
Wen’usesihlalweni
You are on the throne,
Dwala elangifela
O Rock that died for me,
Kuwe ngiyokhosela.
In You I take refuge.
Back to Table of Contents
22. NXA UJESU ENGIHOLA
WHEN JESUS LEADS ME
1.
Nxa uJesu engihola
When Jesus leads me
Anginakho ukusola;
I do not have criticism.
Ngob’ amandla ngiwathola
Because strength I get
KuMholeli wami wami-ke.
From the Leader who is mine, yes mine.
Chorus:
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Ngomlandela njalo, njalo, he!
I will follow—always!
2.
Nom’indlel’inobumnyama
Though the way is dark,
Ngiyethemb’ elakh’ igama
I will trust His name.
Um’sa waKhe uyavama,
His mercy stands always;
Unganele wona, wona, he.
It is enough for me, for me.
Chorus:
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Ngomlandela njalo, njalo, he!
I will follow—always!
3.
Noma ngingabon’ indlela,
Though I do not see the way
Yena wongilungisela,
He will prepare it for me.
Lapho ngiyakunyathela:
Where I will keep my feet
Ngimlandela Yena, Yena nje.
Following Him.
Chorus:
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Ngomlandela njalo, njalo, he!
I will follow—always!
4.
Ngakho sengibek’ isandla
So I lay my hand—
Esandleni kuSomandla:
My hand on the Almighty
Wongiyisa kul’ iBandla
Who will take me to the church
Elisezulwini, lwini le.
Which is in heaven.
Chorus:
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Laph’engiholela khona
Where He leads me here,
Ngomlandela njalo, njalo, he!
I will follow—always!
Back to Table of Contents
23. UJESU ULIDWALA LAMI
JESUS IS MY ROCK
1.
UJesu ulidwala lam’,
Jesus is my Rock,
Umpheme wokuphephela
My shelter for refuge.
Uyena oyinqaba yam’,
He is my fortress,
Umpheme wokuphephela
My shelter for refuge.
Chorus:
UJesu ulidwala ehlane la,
Jesus is my rock in this wilderness,
Ehlane la, ehlane la
This wilderness, this wilderness.
UJesu ulidwala ehlane la,
O Jesus is my rock in this wilderness.
Umpheme wokuphephela.
My shelter for refuge.
2.
Emini ulithunzi lam’
In the day He is my shade,
Umpheme wokuphephela.
A shelter for refuge.
Empini usihlangu sam’
In war He is my shield,
Umpheme wokuphephela.
A shelter for refuge.
Chorus:
UJesu ulidwala ehlane la,
Jesus is my rock in this wilderness,
Ehlane la, ehlane la
This wilderness, this wilderness.
UJesu ulidwala ehlane la,
O Jesus is my rock in this wilderness.
Umpheme wokuphephela.
My shelter for refuge.
3.
Esivunguvungwini la,
In the whirlwind here,
Umpheme wokuphephela
A shelter of refuge.
Ngihlezi ngiyahuba, ha!
I am singing here,
Umpheme wokuphephela.
A shelter of refuge.
Chorus:
UJesu ulidwala ehlane la,
Jesus is my rock in this wilderness,
Ehlane la, ehlane la
This wilderness, this wilderness.
UJesu ulidwala ehlane la,
O Jesus is my rock in this wilderness.
Umpheme wokuphephela.
My shelter for refuge.
4.
‘Lidwala lami liqina,
My strong rock,
Umpheme wokuphephela
A shelter of refuge.
Othembayo kajabhi qha!
He who trusts is not disappointed!
Umpheme wokuphephela.
In the shelter of refuge.
Chorus:
UJesu ulidwala ehlane la,
Jesus is my rock in this wilderness,
Ehlane la, ehlane la
This wilderness, this wilderness.
UJesu ulidwala ehlane la,
O Jesus is my rock in this wilderness.
Umpheme wokuphephela.
My shelter for refuge.
Back to Table of Contents
24. SEWAKHILE ENHLIZ’WENI
YOU ARE ESTABLISHED IN MY HEART
1.
Sewakhile enhliz’weni
You are established in my heart
UMhlobo wam’
My Friend.
Nguy’omkhul’ezihlotsheni
He is greater than my relatives,
UMhlobo wam’
My Friend;
Ngoba nguy’owangimela
For He stood for me
Langilahliwe ngokwempela
While I was being rejected.
Ngal’uthando wangifela
In love He died for me,
LoMhlobo wam’.
This Friend of mine.
2.
Wab’ ekad’engithandile
He loved me long ago;
UMhlobo wam’
He is my Friend.
Ngisenguye omdelile
While I did not care about Him,
UMhlobo wam’
My friend.
Nxa ukona kwami kwanda
When my transgression increased,
Weza yena wanginqanda
He came and restrained me.
Ngisemubi wangithanda
While I was wicked He loved me,
UMhlobo wam’.
My Friend.
3.
Wazisus’izono zami
He took away my sins;
UMhlobo wam’
My Friend.
Naz’izinyembezi zami
Here are my tears,
UMhlobo wam’
My Friend.
Nxa ngiduka endleleni
When I go astray in the way,
Ukhuluma ngezwi Lakhe
He speaks through His word,
Ungivusa emoyeni
And revives my spirit
UMhlobo wam’.
My Friend
4.
Uyathwal’umthwalo wami
He bears my burden;
UMhlobo wam’
My Friend.
Uthi, wongithwala nami
He says He will carry me;
UMhlobo wam’
My Friend.
Wayehlatshwa njengemvana
He was slaughtered like a sheep
Az’angenz’owakh’umntwna
To make me His child.
Yek’inhlanhla yokwazana
How fortunate to get acquainted
NoMhlobo wam’!
With my friend!
5.
Bonke-ke bangamfumana
All can find Him;
UMhlobo wam’
My Friend.
Unomusa-uyaphana
He is gracious and generous;
UMhlobo wam’
My Friend.
Yonk’ eminye imihlobo
All other friends
Ingadinwa-yen’uqobo
Can become angry,
Nguye namhla njengay’izolo
He is the same today as yesterday;
UMhlobo wam’.
My Friend.
Back to Table of Contents
25. JERUSALEM’ IKHAYALAM’
JERUSALEM, MY HOME
1.
Jerusalem’ ikhaya lami
Jerusalem, my home
Engilithandayo
Which I love;
Wofezwa nin’ umzamo wami
When my trials are over
Ze ngiphumle kuwo.
So that I will rest there.
2.
Obonani amehlo am’,
What will my eyes see,
Amasangw’ amahle
Gates that are beautiful
Nemigoqo yegolide
With columns of gold
Yom’zi wosindiso.
In the city of the saved.
3.
Ngiyakulangezelela
I am longing for you,
Jerusalem’ entsha
New Jerusalem.
Imizamo yam’ ‘yophela
My trials will be complete
Nxa ngifika kuwe.
When I come to you.
4.
Um’zi omuhle kune Eden
The city is more beautiful than Eden
Ongangenwa sono,
Into which enters no sin,
Nezihlalo zawo zinhle
And its thrones are beautiful;
Zom’zi wosindiso.
The city of salvation.
Back to Table of Contents
26. IGAMA LENKOSI LIYIYO INQABA
THE NAME OF THE LORD IS A FORTRESS
1.
Igama leNkosi liyiyo inqaba
The name of the Lord is a fortress,
Ophephela khona uyakusindiswa
The one who takes refuge there will be saved.
Ohlezi kuyona akanakwesaba,
He who is seated in it will not be afraid,
Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa.
Even though the earth be shaken.
2.
Abayokhulek’ egameni leNkosi
Those who call on the name of the Lord
Bayakusindiswa, uyasho umbhalo
Will be saved, says the scripture.
Libongwe abantu, libongw’ ingelosi
People thank Him, angels thank Him;
Alikho igama elihle njengalo.
No name is as beautiful.
3.
Igama leNkosi linika amandla,
The name of the Lord gives strength;
Liyawaqinisa amadolo ethu;
It strengthens our knees;
Lisusa uvalo, linika inhlahla.
It dispels terror and gives blessings;
Liyasikhanyisa endleleni yethu.
It lights our pathway.
4.
Mhla ngiyakumuka, ngishiye lo mhlaba
When I journey on and leave this earth,
Igama leNkosi lithikithi lami;
The name of the Lord is my ticket.
Khona ngiyohamba, nginge-nakwesaba;
Then I will go without fear;
Ngocasha kuJesuenguMhlengi wami.
I will hide in Jesus, my Redeemer.
Back to Table of Contents
27. ENHLIZIYWENI YAMI THULISA JESU LA
QUIET MY HEART
1.
Enhliziyweni yami thulisa
Make it quiet in my heart,
Jesu la
Jesus.
Umoy’ogubhazayo,
The soul that is unstable,
Kuthule kuthi nya
Let it say nothing.
Lapho sibhodl’isitha
When the enemy is roaring and
Kushon’ umoya wami
My soul falters,
Ungikhumbule, Nkosi
Remember me Lord and
Ubamb’ isandla zam’.
Hold my hand.
2.
Mangisithezwe, Jesu,
Hide me Jesus in
Isandla sakho la
Your hand.
Umoya wam’ujinge,
Let my soul turn to
Ubheke kuwe nje
Look to You.
Ikhona ngokunqoba okubi
Where I will conquer evil
Konke nya
Completely,
Naz’izilingo zonke
With all temptations
Ezingihaqile.
Which have surrounded me here.
3.
Masinya ngobakhona
Soon I will be
NoJesu, iNkosi yami
With Jesus, My Lord.
Ngizothi, kunganele
I will say, "It is enough,"
Ngimbon’ umyeni wami
And see my Bridegroom;
Nenkazimulo yakhe
And His glory
Nobuhle buthi hle
And His goodness will shine.
Ngizobe ngikhohliwe
I will forget
Izinhlupheko le.
My troubles.
Back to Table of Contents
28. KAKH’UMHLOB’ ONJENGOJESU
THERE IS NO FRIEND LIKE JESUS
1.
Kakh’umhlob’onjengoJesu
There is no friend like Jesus,
Osikhathalela njalo
Who always cares for us!
Yek’inhlanhla esinayo
What a privilege to carry—
Singabeka kuy’imthwalo
We can lay our burden onHim.
Silahla ukuthula okungaka
We forfeit such peace—
Bheka ubuhlungu manje
See the pain now—
Ngoba asibeki kuye
Because we do not bring it to
‘Jesu kuye ngomthandazo.
Jesus in prayer.
2.
Ngabe sihaqwa ‘kulingwa?
Are we surrounded by trials and temptations?
Nga singenwa ulusizi?
Are we infected by trouble?
Singaphel’ amandla kodwa
Let us not lose strength though;
Masibike kuMsindisi
Let us tell it to the Saviour.
Kakh’umhlobo onjengaye
There is no friend like Him,
Owalingwa Ngakho konke
Who was tempted through it all?
Ngakho unamandla manje
Therefore He has power now,
Okusiza thina sonke.
To help us all.
3.
Ngabe sisindwa mithwalo
Are we loaded heavily with burdens,
Inyinyeka kabuhlungu
So much that it presses hard?
UJesu, unguMhlengi wethu,
Jesus, He is our Saviour;
Yisa kuye ngomkhuleko
Take it to Him in prayer.
Uma izwe likuhleka,
If the world laughs,
Yisa kuye ngomkhuleko
Take it to Him in prayer.
Zandleni wosivikela
In His hands He will protect you,
Sizothola induduzo.
We will find comfort.
Back to Table of Contents
29. NKOSI YAMI IMMANUWELI
MY LORD EMMANUEL
1.
Nkosi yami Immanuweli
My Lord Emmanuel
Wangithokozisa
Made me happy.
Wangophela wangifela
He bled; He died for me.
Wangihlangulisa
He redeemed me.
Wangithola ngilahliwe
He found me lost.
Wangikhipha ngiboshiwe
He took me out of prison;
Nkosi yami Immanuweli
My Lord Emmanuel.
Wangithokozisa.
He made me happy.
2.
SengingowaseZulwini
I am of Heaven;
Senginefa khona.
I have an inheritance there.
Angifika ngokuthini
How can anyone
Ongaphuca lona?
Take it from me?
Pho nginokukhala kwani?
So why am I complaining?
Pho senginovalo lwani?
So why am I afraid?
SengingowaseZulwini
I am of heaven,
Senginefa khona.
I have an inheritance there.
3.
Namhla nangomuso, Baba
For today and tomorrow, Father,
Ngoba ngibongela
I will give thanks.
Nans’ imini yokwethaba
This is the day of gladness
Engaseyikuphela.
Which will never end.
Isondele leyomini
That day is drawing nearer,
Haleluya nini, nini?
Hallelujah, when, when?
Namhla nangomusa, Baba
Today and tomorrow, Father,
Ngoba ngibongela.
I will give thanks.
4.
Bonga konk’ okwami-bala
I give thanks with all that is mine;
Bonga ngokwelula
I give thanks always,
Nokuhamba nokuhlala
Walking, living,
Nokuphefumula
And breathing.
Bong’ uJesu lokhu konke
I thank Jesus for all these—
Izinsuku zami zonke
All my days.
Bonga konk’ okwamibala;
I give thanks with all that is mine;
Bonga ngokwelula.
I give thanks always.
Back to Table of Contents
30. JESU NGIYINIKA WENA
JESUS, I GIVE TO YOU
1.
Jesu ngiyinika wena
Jesus, I give You
Inhliziyo yami
My heart
Ngoba nguw’oyifunayo
Because You desire
Lenhliziyo yami.
My heart.
2.
Nguwe othi: letha lapha
You say: "give to Me"
Kade ngayifisa
I have always been longing for it
Ib’eyami njalonjalo,
To be Mine, always
Nakweli-phambili.
And even beyond.
3.
Izwi lakh’ elisho njalo
Your word says so;
Limnandi impela
It is pleasant, indeed,
Linjengoju olimini
Like honey on the tongue
Uma selingena.
When it is tasted.
4.
Yithabathe Jesu wami,
Take it, my Jesus;
Ib’eyakh’ impela.
Let it be Yours indeed.
Ngingefike laph’ ukhona,
I will not reach where You are
Uma ngala nayo.
If I refuse to give it.
Back to Table of Contents
31. ZANINI NONKE KUJESU
COME ALL TO JESUS
1.
Zanini nonke kuJesu
Come all to Jesus.
Uyanithanda kakhulu;
He loves you greatly.
Nin’enisindwa yizono,
You, burdened with sins,
Zanini kuJesu.
Come to Jesus.
Chorus:
Injabulo engakanani
What rejoicing
Nxa singen’ eZulwini.
When we enter heaven.
Zanini nonke kuJesu
Come all to Jesus;
Zanini kuJesu.
Come to Jesus.
2.
Yiza mntanami lalela
Come, my child, listen;
Izwi leNkosi likubiza;
The word of the Lord calls.
Yiza masinya, yiza namhla,
Come quickly, come today;
UJesu ukhona
Jesus is here.
Chorus:
Injabulo engakanani
What rejoicing
Nxa singen’ eZulwini.
When we enter heaven.
Zanini nonke kuJesu
Come all to Jesus;
Zanini kuJesu.
Come to Jesus.
Back to Table of Contents
32. SIQONDA EKHAYA
WE ARE GOING HOME
1.
Siqonda ekhaya, nithini na?
We are going home, what do you say?
Masingathiyeki ngalutho la!
Let us not be hindered by anything!
Nxa sikholwa lapha, sobona le
When we believe here, we will see there.
Sohlala noJesu kukuhle hle.
We will stay with Jesus; it will be nice.
Chorus:
Yebo bakithi sombonga he
Yes, friends, we will praise Him;
Loduma izulu linkenezenke.
The heavens will roar.
UJesu ufanel’ubukhosi nje,
Jesus is worthy of kingship!
Ehe! Wodunyiswa phezulu le.
Yes! He will be praised up there.
2.
Bodade nabafo kunjani na?
Sisters and brothers how is it?
Inxa nikhathazwa hubani la;
When you are troubled, sing
Khon’im’thwalo le yobalula nje
So that the burden will be lighter.
Nobamba kalula indlelake.
You will easily hold on to the way.
Chorus:
Yebo bakithi sombonga he
Yes, friends, we will praise Him;
Loduma izulu linkenezenke.
The heavens will roar.
UJesu ufanel’ubukhosi nje,
Jesus is worthy of kingship!
Ehe! Wodunyiswa phezulu le.
Yes! He will be praised up there.
3.
Bhekani kuJes’onguMholi-ke
Look to Jesus as the leader;
Nophiwa amandla uyena he!
He will give strength to you.
UJesu unathi ngomoya la
Jesus is with us in spirit here,
Kepha-ke ngale sizombona he!
But over there we will see Him!
Chorus:
Yebo bakithi sombonga he
Yes, friends, we will praise Him;
Loduma izulu linkenezenke.
The heavens will roar.
UJesu ufanel’ubukhosi nje,
Jesus is worthy of kingship!
Ehe! Wodunyiswa phezulu le.
Yes! He will be praised up there.
Back to Table of Contents
33. INYANGA ENKULUIKHONA
THE GREAT PHYSICIAN NOW IS NEAR
1.
Inyang’ enkul’ ikhona la
The Great Physician now is near
Ogama linguJesu.
Whose name is Jesus.
Umlulamis’ ophansi la,
The healer is here with us.
Animlalel’ uJesu.
You must listen to Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
2.
Uyazesul’ izono nya.
He takes away sins.
Animlalel’ uJesu,
You must listen to Jesus,
Nihambe niye eZulwin’
Then go to Heaven,
Nihlale nay’ uJesu.
And live with Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
3.
Udumo lonke kuye la,
All praises to Him;
Sengimethemb’ uJesu.
I now believe in Jesus.
Ngiyalithanda leligam’,
I love the name;
Igama likaJesu.
The name of Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
4.
Liyaphilis’ icala lam’,
It heals my wrongdoings;
Igama likaJesu.
The name of Jesus.
Liyangithokozisa nam’,
It makes me happy;
Igama likaJesu.
The name of Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
5.
Wozani bazalwane bam’,
Come, all my brothers;
Nibong’ iNkos’ uJesu.
Thank the Lord Jesus.
Bodade nilihlabelel’,
Sing, my sisters;
Igama likaJesu.
The name of Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
6.
Bantwana, wozanini bo,
Children, come;
Nonk’ enimthand’ uJesu.
All you who love Jesus.
Nibizwa nani namhlanje,
You are called today;
Nibong’ iNkos’ uJesu.
To thank the Lord Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
7.
Nxa senyukele eZulwin’,
When we go to Heaven
Sibon’ iNkos’ uJesu,
To see the Lord Jesus,
Sohlabelela futhi le,
We will sing up there
Igama likaJesu.
The name of Jesus.
Chorus:
Liphi eliny’ igama na
Where is any other name
Esisindiswa ngalo la?
By which we can be saved?
Alikh’ eliny’ igama, qha
No other name;
ElikaJesu lodwa.
Only that of Jesus.
Back to Table of Contents
34. NGINGUMFOKAZI EMHLABENI
I AM A STRANGER ON EARTH
1.
Ngingumfokazi laph’emhlabeni,
I am a stranger here on earth;
Ngifun’izulu ikhaya lami,
I long for heaven my home.
Nom’inkathazo isendleleni
Even if trouble is in my way,
Ngophumelela ngoJesu wam’
I shall succeed with my Jesus.
Useceleni eduze nami,
He is beside me,
Ebheka njalo ukuhamba kwami
Guarding my path.
Uzongisiza nasekufeni,
He will be with me in death
Angingenise ekhaya lami.
And lead me to my home.
2.
Noma ngigqokaamanikiniki
Though I am wearing worn out clothes,
Ikhon’ ingubo emhlophe qwa,
There is a snow white robe
Icolekile ngizoyembatha,
Which I will put on
Mhla ngiqedile ibanga la.
When I finish my course.
Nxa nginosizi nezinkathazo
Though I am troubled and sad,
Ngihlekw’ usulu, ngidelwa nje,
Mocked and abandoned,
Kolunga konke nxa ngingenile
All will be right when I enter
Ekhaya lami elihle hle!
My beautiful home!
3.
Nonxa ngithwele isiphambano
Though I carry a cross,
Sinzima sona, nisindwa la;
Heavy and pressing down,
Ngizowuthola umqhele lapho
I will receive the crown
Owokuphila. Haleluya!
Of life. Hallelujah!
Ngimbone yena ongithandayo
Seeing Him who loves me;
Ngihlale naye uMfeli wam’,
Living with Him who is my Redeemer;
Ngihube khona igam’elisha
Singing there a new song,
Lokudumisa iNkosi yam’.
Praising my Lord.
Back to Table of Contents
35. IZETHEMBISO ZENKOSI
THE PROMISES OF THE LORD
1.
Izethembiso zeNkosi
The promises of the Lord;
Zimi phakade zona;
They abide forever.
Wakuqinisa ngegazi
He certified through His blood
Akuthembisa khona.
That which He promised.
Chorus:
Kodlul’ izulu nomhlaba
The heavens and the earth will pass away;
Zoncibilik’izintaba
The mountains will melt.
Kepha akayukwesaba
But he will not fear
Omethembay’uJesu.
The one who trusts in Jesus.
2.
Yenza njengoAbrahama
Do like Abraham;
Bheka ngaseZulwini
Look toward Heaven,
Uzibal’izethembiso
And count the blessings,
Uqine eNkosini.
And be strong in the Lord.
Chorus:
Kodlul’ izulu nomhlaba
The heavens and the earth will pass away;
Zoncibilik’izintaba
The mountains will melt.
Kepha akayukwesaba
But he will not fear
Omethembay’uJesu.
The one who trusts in Jesus.
3.
Themba nokub’uzingelwa,
Trust even when persecuted,
Nxa lungasekh’unyezi;
When there is no moonlight.
Ngoba ngaphezu kwamafu
For beyond the cloud,
Zikhon’izinkanyezi.
There are stars.
Chorus:
Kodlul’ izulu nomhlaba
The heavens and the earth will pass away;
Zoncibilik’izintaba
The mountains will melt.
Kepha akayukwesaba
But he will not fear
Omethembay’uJesu.
The one who trusts in Jesus.
4.
Themba nonxa uzingelwa
Trust even when persecuted
Ngenxa yenkolo yakho.
Because of your faith.
Esithandweni somlilo
In the flame of fire
Unaw’uThixo wakho.
God is with you.
Chorus:
Kodlul’ izulu nomhlaba
The heavens and the earth will pass away;
Zoncibilik’izintaba
The mountains will melt.
Kepha akayukwesaba
But he will not fear
Omethembay’uJesu.
The one who trusts in Jesus.
5.
Themba noma uyashiywa
Trust even when you are deserted
Abathandwayo bakho:
By your loved ones.
Ngek’akushiye uJesu,
Jesus will not forsake you;
Ngaye uyakuqoba.
Through Him you will conquer.
Chorus:
Kodlul’ izulu nomhlaba
The heavens and the earth will pass away;
Zoncibilik’izintaba
The mountains will melt.
Kepha akayukwesaba
But he will not fear
Omethembay’uJesu.
The one who trusts in Jesus.
6.
Themba noma sekuthini
Trust no matter what.
Uzonc’ishiy’umhlaba:
You will leave the earth.
Omthemb’uJesu elapha,
The one who trusts Jesus here
Yen’akayikujabha.
Will never be disappointed.
Chorus:
Kodlul’ izulu nomhlaba
The heavens and the earth will pass away;
Zoncibilik’izintaba
The mountains will melt.
Kepha akayukwesaba
But he will not fear
Omethembay’uJesu.
The one who trusts in Jesus.
Back to Table of Contents
36. SIYAHAMBA NGOKUKHOLWA
WE WALK BY FAITH
1.
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith
Endleleni ey’ekhaya;
On our way home.
Emanzini okuphumula,
Beside the still waters,
Umalusi wosiyisa.
The Shepherd will lead us.
Chorus:
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith;
Siyalizwa izwi laKhe;
We hear His word.
Uyasondla esigcina
He feeds and protects us;
UMalusi siyamazi.
We know the Shepherd.
2.
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith,
Simlandela uMalusi;
Following the Shepherd;
Nxa zidinwa izimvana
When the lambs get tired
Uzithwala ezigona.
He lifts them and carries them.
Chorus:
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith;
Siyalizwa izwi laKhe;
We hear His word.
Uyasondla esigcina
He feeds and protects us;
UMalusi siyamazi.
We know the Shepherd.
3.
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith;
Siyancika kuMalusi
We depend on the Saviour.
USomandla wosilonda
The Almighty will keep us;
Singethintwe oyimpisi.
The wolves cannot touch us.
Chorus:
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith;
Siyalizwa izwi laKhe;
We hear His word.
Uyasondla esigcina
He feeds and protects us;
UMalusi siyamazi.
We know the Shepherd.
4.
Kunjalo-ke siyahamba
We walk
NoMsindisi ngokukholwa;
With the Saviour by faith.
Songena-ke ekhaya le,
We will enter our home over there,
Nangamehlo siyombona.
And with our eyes we shall see Him.
Chorus:
Siyahamba ngokukholwa
We walk by faith;
Siyalizwa izwi laKhe;
We hear His word.
Uyasondla esigcina
He feeds and protects us;
UMalusi siyamazi.
We know the Shepherd.
Back to Table of Contents
37. NAMHLA
NGIYAQHUTSHW’ILIZWI
1.
Namhla ngiyaqhutshw’ilizwi
Today the Word guides me
Ngithandaza Nkosi yam’
To pray to my Lord.
Ngiyacela, mangihambe
May I walk
Kanye nawe, Nkosi yam’.
With You, my Lord.
Chorus:
Kanye nawe, Nkosi yam’
With You, my Lord
Mangihamb’ imihla yonke
May I walk day by day
Kanye nawe, Nkosi yam’.
With You, my Lord
2.
Angifun’ eyam’ indlela,
I do not want my way;
Mayiphel’ intando yam’
May my will end
Mangihambe mina kodwa
So I walk, but
Kanye nawe, Nkosi yam’.
With You, my Lord.
Chorus:
Kanye nawe, Nkosi yam’
With You, my Lord
Mangihamb’ imihla yonke
May I walk day by day
Kanye nawe, Nkosi yam’.
With You, my Lord
3.
Angifisi yon’ imfuyo
I do not want livestock;
Ize kimi, Nkosi yam’.
They are vanity to me, my Lord.
Ngicebile, he, kakhulu;
I am rich, completely
Nxa ukimi, Nkosi yam’.
If you are with me, my Lord.
Chorus:
Kanye nawe, Nkosi yam’
With You, my Lord
Mangihamb’ imihla yonke
May I walk day by day
Kanye nawe, Nkosi yam’.
With You, my Lord
4.
Nom’ indlela inohlupho
Though there is suffering along the way;
Noma inde, Nkosi yam’
Though the way be long;
Noma iya eGolgotha
Though it leads to Golgotha;
Ngiye nawe, Nkosi yam’.
I will go with You, my Lord.
Chorus:
Kanye nawe, Nkosi yam’
With You, my Lord
Mangihamb’ imihla yonke
May I walk day by day
Kanye nawe, Nkosi yam’.
With You, my Lord
Back to Table of Contents
38. WEN’ ONDIDA KUDE
YOU WHO WANDER
1.
Wen’ondida kude,
You who wonder
Phandle kwesibaya
Away from the kraal,
Yizwa izwi lithi:
Listen to the word that says:
Buyel’ ekhaya!
Come back home!
Chorus:
Buya, mntwana, buya!
Come, child come!
Ubuyel’ekhaya!
Come back home!
Mus’ukulibala
Do not waste time;
Buyel’ekhaya!
Come back home!
2.
Izwe osukulo
The world you are in
Linendlel’ enkulu
Is the broad way.
Woza ekudleni
Come to the supper of the
Kombuso wezulu.
Kingdom of heaven.
Chorus:
Buya, mntwana, buya!
Come, child come!
Ubuyel’ekhaya!
Come back home!
Mus’ukulibala
Do not waste time;
Buyel’ekhaya!
Come back home!
3.
Shiy’indlela embi
Leave off the bad way
Emphambu-kisayo,
That leads astray.
Kuyo kunosizi
In it there is agony
Oluhlabayo.
Bitter.
Chorus:
Buya, mntwana, buya!
Come, child come!
Ubuyel’ekhaya!
Come back home!
Mus’ukulibala
Do not waste time;
Buyel’ekhaya!
Come back home!
4.
Wena usathandwa,
You are loved.
Uhlalelw’ ekhaya
They are waiting for you at home.
Sebekubhekile,
They are looking for you—
Abalaphaya!
Those over there!
Chorus:
Buya, mntwana, buya!
Come, child come!
Ubuyel’ekhaya!
Come back home!
Mus’ukulibala
Do not waste time;
Buyel’ekhaya!
Come back home!
Back to Table of Contents
39. NGINGENWE EMOYENIWAM’
I HAVE IN MY SOUL
1.
Ngingenwe emoyeni wam’
I have in my soul
Ilizwi Lakho, Nkosi yam’,
Your word, O, Lord.
Sengilambele Wena nje,
I am longing for You.
Ungen’ubuse kimi-ke.
To come and rule my soul.
Chorus:
Ngihlanze emoyeni wam’
Purify my soul.
Mangibethelw’uqobo lwam’,
May I crucify myself.
Senginikele konk’okwam’
I give all I own
Kuwe, kuwe, kuwe.
To You, to You, to You.
2.
Mabala onke, Nkosi yam’,
From every spot, my Lord
Awungcolis’ umoya wam’
That has soiled my soul,
Ngihlanze kuwo namhlanje
Cleanse me today;
Ungenze ngikufuze, he.
Let me be like You.
Chorus:
Ngihlanze emoyeni wam’
Purify my soul.
Mangibethelw’uqobo lwam’,
May I crucify myself.
Senginikele konk’okwam’
I give all I own
Kuwe, kuwe, kuwe.
To You, to You, to You.
3.
Ngingabi ngiziqhenya la.
Let me not be proud,
Angithi, sengifile nya.
For I have died.
Inkambo yam’ ikhombeke
My journey is pointing to
Kuyen’owangifela, he.
The One who died for me.
Chorus:
Ngihlanze emoyeni wam’
Purify my soul.
Mangibethelw’uqobo lwam’,
May I crucify myself.
Senginikele konk’okwam’
I give all I own
Kuwe, kuwe, kuwe.
To You, to You, to You.
4.
Ngingawukhohlwaumhla lo
Let me not forget the day
Nxa satholana nawe? Wo!
When we first met;
Ungiqinise, Jesu wam’,
When you strengthened me my Jesus,
Kube nguwen’ impilo yam’?
And became the whole of my life.
Chorus:
Ngihlanze emoyeni wam’
Purify my soul.
Mangibethelw’uqobo lwam’,
May I crucify myself.
Senginikele konk’okwam’
I give all I own
Kuwe, kuwe, kuwe.
To You, to You, to You.
Back to Table of Contents
40. TSHALA EKUSENI
SOWING IN THE MORNING
1.
Tshala ekuseni, tshal’imbewu yezwi,
Sowing in the morning, sowing seeds of the word;
Tshala nasemini, tshala ngokuthanda
Sowing in the day, sowing with love;
Ubhek’ ukuvuna, mhla sobizw’ Nkosi
Looking for the harvest when the Lord calls,
Ngomhla wenjabulo, Sizophatha inyanda
On the day of happiness, bringing in the sheaves.
Chorus:
Sizophatha inyanda
Bringing in the sheaves;
Sizophatha inyanda
Bringing in the sheaves;
Ngomhla wenjabulo,
On the day of happiness;
Sizophatha inyanda.
Bringing in the sheaves.
2.
Tshala emthunzini, tshala elangeni,
Sowing in the shadows, sowing in the sunshine;
Ungasab’ amafu, nonxa ayabanda
Fearing neither clouds nor cold.
Sonce sigoduke, kuphel’umsebenzi
We go back when the work is done;
Ngomhla wenjabulo, sizophatha inyanda.
It will be a day of joy, bringing in the sheaves.
Chorus:
Sizophatha inyanda
Bringing in the sheaves;
Sizophatha inyanda
Bringing in the sheaves;
Ngomhla wenjabulo,
On the day of happiness;
Sizophatha inyanda.
Bringing in the sheaves.
3.
Nom’izinyembezi zomathis’ imbewu
Even your tears will water the seed;
Iyomila kahle, yebo, iyakwanda.
It will grow well, yes, and increase.
Zinyembezi zakho ziyosulw’ iNkosi
All your tears will be wiped by the Lord.
Ngomhla wenjabulo, sizophatha inyanda.
It will be a day of joy, bringing in the sheaves.
Chorus:
Sizophatha inyanda
Bringing in the sheaves;
Sizophatha inyanda
Bringing in the sheaves;
Ngomhla wenjabulo,
On the day of happiness;
Sizophatha inyanda.
Bringing in the sheaves.
Back to Table of Contents
41. NGOMSINDIS’ ONAMI
LA EMPINI
1.
Ngomsindis’onami la empini,
Through the Saviour Who is with me in the war,
Ngiyagcinwa noma kungathini
I am protected no matter what.
Ungisith’esivunguvungwini
He shields me from the whirlwind
Esandleni somusa.
In the hand of grace.
Chorus:
Esandleni somusa,
In the hand of grace
Esandleni somusa,
In the hand of grace
Ngiyagcinwa noma kunga-thini
I am being protected no matter what.
Esandleni somusa.
In the hand of grace
2.
Ungigona ngemikhono yakhe,
He holds me with His arms;
Ngiyathokozisw’amazwi akhe,
His words are joyful to me.
Ngiyalodwa ngobuqhaweBakhe
I am being kept through His victory
Esandleni somusa.
In the hand of grace.
Chorus:
Esandleni somusa,
In the hand of grace
Esandleni somusa,
In the hand of grace
Ngiyagcinwa noma kunga-thini
I am being protected no matter what.
Esandleni somusa.
In the hand of grace
3.
Yena akasoze angiyeke,
He will never forsake me;
Ngingephucwe futhi kuyengeke;
No one can take me away from Him.
Ngoba ungiphethe ngesineke
He is holding me with care,
Esandleni somusa.
In the hand of grace.
Chorus:
Esandleni somusa,
In the hand of grace
Esandleni somusa,
In the hand of grace
Ngiyagcinwa noma kunga-thini
I am being protected no matter what.
Esandleni somusa.
In the hand of grace
Back to Table of Contents
42. MANGISONDELE
LET ME DRAW NEAR
1.
Mangisondele kuwena, Nkosi
Let me draw near to You, Lord;
Noma ngiqhutshwa inhlupheko, Nkosi
Even in troubles, Lord,
Ngingathokoza; ngiphinde ngithinje,
I can rejoice; and I say again
Ungisondeze, Nkosi kuwe manje.
Draw me near, Lord, to You now.
2.
Noma ngehlelwa ngokubi, Nkosi,
When I have troubles, Lord;
Ngilel’etsheni, ngihlupheka, Nkosi,
When sleeping on the rock; while I am suffering, Lord;
Emaphushweni njalo ngingathi-nje,
In my dreams I can always say,
Ungisondeze, Nkosi, kuwe manje.
Draw me near, Lord, to You now.
3.
Ngibonisise, O Nkosi yami
Let me see, O my Lord,
Ukuthi konke okukuwe, Nkosi
That all things in You, Lord,
Kuyizithunywa zokungisiza-nje
Are messengers to help
Kungisondeze, Nkosi, kuwe manje.
Draw me near, Lord to You now.
4.
Nasekuseni ngobonga, Nkosi
In the morning I give thanks, Lord;
Nasosizini ngodumisa, Nkosi
In sorrow I give praise, Lord,
Uma kungabengokuhlupheka kwami
Because in my sufferings,
Ngiyasondezwa, Nkosi, kuwe manje.
I draw nearer, Lord, to You now.
5.
Noma ngindiza ngethaba, Nkosi,
If I fly away in happiness, Lord;
Ngiye phezulu eZulwini, Nkosi,
To Heaven above, Lord;
Njalo ngovuma, ngiphinde ngithi-nje,
I will always confess and repeat,
Ungisondeze, Nkosi, kuwe manje.
Draw me near, Lord, to You now.
Back to Table of Contents
43. THATHA UKUPHILA KWAMI
TAKE MY LIFE
1.
Thatha ukuphila kwami
Take my life;
Kungokwakho, Nkosi yami;
It is Yours, my Lord.
Thatha isikhathi sami
Take my time
Ngingayenz’ intando yami.
And let me not do my will.
2.
Thatha naz’ isandla zami,
Take my hands;
Zingasebenzel’ okwami;
May they not work for me.
Thatha izinyawo zami
Take my feet;
Zingahamb’ indlela yami.
May they not take me astray.
3.
Thatha nank’ umlomo wami
Take here my mouth
Udumis’ iNkosi yami;
To praise my Lord.
Thatha izindebe zami
Take my lips
Zingakhulumel’ okwami.
And let them not speak of me.
4.
Thatha nans’ imali yami
Take, here is my money;
Busa isikhwama sami!
Rule over my purse!
Thatha ukuqonda kwami,
Take my understanding,
Kungokwakho, Mdali wami.
It is Yours, my Creator.
Back to Table of Contents
44. MANGALISA, MSINDISI KIMINA
MARVELOUS SAVIOUR
1.
Mangalisa, Msindisi kimina,
Hlanzwe ngegazi laseKalvari,
Thethelelw’ izono khululiwe,
Mangalisa, Msindisi kimina.
2.
Wonderful, marvelous, He is to me,
Washed in the blood that flowed at Calvary,
Pardon from sin and forever set free,
Wonderful, wonderful Saviour is He.
Back to Table of Contents
45. JABULANI BAZALWANE
REJOICE, BRETHREN
1.
Jabulani, bazalwane,
Rejoice, brethren
ENkosini yethu la:
In our Lord here.
Sizobizwa masinyane
We will soon be called
EZulwini laphaya.
To Heaven over there.
Chorus:
Nxa singena ekhaya
When we all get home
Ukubona iNkosi laphaya
To see our Lord over there,
Sojabula sonke
We will all be happy,
Sohlabelel’ Haleluya!
Singing Hallellujah!
2.
Sogqokiswa ngalemini
We will be dressed on that day
Okumhlop’ okuthe qwa,
In white without stain,
Nxa singena eNkosini
When we all see the Lord
EZulwini laphaya.
In Heaven over there.
Chorus:
Nxa singena ekhaya
When we all get home
Ukubona iNkosi laphaya
To see our Lord over there,
Sojabula sonke
We will all be happy,
Sohlabelel’ Haleluya!
Singing Hallellujah!
3.
Abangcwele abavela
Saints who endure,
Ekuhluphekeni la
Suffering here will
Zinyembezi zizosulwa
Have their tears wiped away
EZulwini laphaya.
In Heaven over there.
Chorus:
Nxa singena ekhaya
When we all get home
Ukubona iNkosi laphaya
To see our Lord over there,
Sojabula sonke
We will all be happy,
Sohlabelel’ Haleluya!
Singing Hallellujah!
4.
NoMsindisi sizombona,
We will see the Saviour too,
Yeno wasifela la.
Who died for us here.
Naphakade sizombona
We will thank Him forever
EZulwini laphaya.
In Heaven over there.
Chorus:
Nxa singena ekhaya
When we all get home
Ukubona iNkosi laphaya
To see our Lord over there,
Sojabula sonke
We will all be happy,
Sohlabelel’ Haleluya!
Singing Hallellujah!
5.
Wena mngane usuthini?
Friend, what do you say?
Uzohamba nathi na?
Will you go with us?
Sokubona ngalemini?
Will we see you on that day?
EZulwini laphaya.
In Heaven over there.
Chorus:
Nxa singena ekhaya
When we all get home
Ukubona iNkosi laphaya
To see our Lord over there,
Sojabula sonke
We will all be happy,
Sohlabelel’ Haleluya!
Singing Hallellujah!
Back to Table of Contents
46. WEBANI YIZWA!
ALL YOU HEAR!
1.
Webani, yizw’ indaba yami:
All you, hear my story.
Ngangisekulahleken’
I was lost
Kodwa wehla uMhlengi wami,
But my Redeemer descended
Wangikhipha ekufen’.
And saved me from death.
Chorus:
LoMhlengi ungubani na?
Who is this Redeemer?
NguJes’: amukh’omunye qha!
He is Jesus, no one else!
Wenzani na? Wehla wafa!
What did He do? He descended and died.
Uphi namhla? Wavuka, ha!
Where is He now? He arose!
Usesimel’eZulwini.
He is now representing us in Heaven.
2.
Wabudel’ ubukhosi bakhe,
He left His throne;
Wehla wafa emhlaben’
Descended and died on earth.
Igam’ elinguJesu Kristu,
Let the name of Jesus Christ
Malibongwe ezizwen’.
Be praised in the nations.
Chorus:
LoMhlengi ungubani na?
Who is this Redeemer?
NguJes’: amukh’omunye qha!
He is Jesus, no one else!
Wenzani na? Wehla wafa!
What did He do? He descended and died.
Uphi namhla? Wavuka, ha!
Where is He now? He arose!
Usesimel’eZulwini.
He is now representing us in Heaven.
3.
Lendaba isahamba njalo
This story continues;
Ivus’ abasekufen’
It wakes the dead;
Yebo, ivez’imvuselelo
Yes, it brings revival;
Isiqhuba endlelen’.
It keeps us in the way.
Chorus:
LoMhlengi ungubani na?
Who is this Redeemer?
NguJes’: amukh’omunye qha!
He is Jesus, no one else!
Wenzani na? Wehla wafa!
What did He do? He descended and died.
Uphi namhla? Wavuka, ha!
Where is He now? He arose!
Usesimel’eZulwini.
He is now representing us in Heaven.
Back to Table of Contents
47. SENGINENGOMA ENHLE BO
I HAVE A GOOD SONG
1.
Senginengoma enhle bo
I have a good song
Selokhu ngakhululwa,
Since I was redeemed.
Nguye onguMsindisi wam’
Through Him who is my Saviour;
Selokhu ngakhululwa.
Since I was redeemed.
Chorus:
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngolibonga igama lakhe,
I will give thanks to His name.
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngodumisa uMsindisi wami.
I will praise my Saviour.
2.
Usenganel’uKristu wam,
My Christ is enough,
Selokhu ngakhululwa,
Since I was redeemed.
Intando yakh’isingeyam
His will is my will,
Selokhu ngakhululwa.
Since I was redeemed.
Chorus:
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngolibonga igama lakhe,
I will give thanks to His name.
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngodumisa uMsindisi wami.
I will praise my Saviour.
3.
Nginofakazi enhliz’weni yam,
I have a witness in my heart,
Selokhu ngakhululwa,
Since I was redeemed.
Oxoshe ukwesaba kwam’
He drove my fears away,
Selokhu ngakhululwa.
Since I was redeemed.
Chorus:
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngolibonga igama lakhe,
I will give thanks to His name.
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngodumisa uMsindisi wami.
I will praise my Saviour.
4.
Anginakusho ukujaja kwam’,
I will not use my own judgment,
Selokhu ngakhululwa,
Since I was redeemed.
Kungaye onguMfeli wam’,
I will use the judgement of Him who died on my behalf,
Selokhu ngakhululwa
Since I was redeemed.
Chorus:
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngolibonga igama lakhe,
I will give thanks to His name.
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngodumisa uMsindisi wami.
I will praise my Saviour.
5.
Ikhaya sengilungiselwe le,
I have a home prepared for me over there,
Selokhu ngakhululwa,
Since I was redeemed.
Ngizoya kuMsindisi wam’,
I will go to my Saviour,
Yilokhu ngakhululwa
For I was redeemed.
Chorus:
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngolibonga igama lakhe,
I will give thanks to His name.
Lokhu sengikhululiwe,
Since I was redeemed,
Ngodumisa uMsindisi wami.
I will praise my Saviour.
Back to Table of Contents
48. YEK’ UBUHLE BOKUKHOLWA
HOW GOOD TO BELIEVE
1.
Yek’ ubuhle bokukholwa uMsindisi wam’
How good to believe in my Saviour
La bungakadlul’ ubusha bami;
When my youth has not passed me by.
Ngisemusha, ithambile inhliziyo yam’
In my youth my heart is tender;
Iyamthanda yen’ Umhlobo wami.
It loves my Friend.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi ebusheni bam’
How good to know Him in my youth;
Ukumthand’ uJesu, uMsindisi
To love Jesus, the Saviour.
Nxa ngimdala kudlulile konke okuhle kwam’
When I am old and my strength is gone,
Umi nami enguMthokozisi.
He will stand by me and be my Comforter.
2.
Yek’ ubuhle bokumkhonza ebusheni bam’
How good to worship Him in my youth;
Ukumsebenzel’uNkulunkulu
To work for God.
Akadeli nokumkhonza okuncane kwam’
He does not ignore my worship which is so small,
Kepha wonginik’ umvuz’omkhulu.
But will give me a great reward.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi ebusheni bam’
How good to know Him in my youth;
Ukumthand’ uJesu, uMsindisi
To love Jesus, the Saviour.
Nxa ngimdala kudlulile konke okuhle kwam’
When I am old and my strength is gone,
Umi nami enguMthokozisi.
He will stand by me and be my Comforter.
3.
Yek’ ubuhl’ ukumlalela ebusheni bam’
How good to listen to Him in my youth,
Ubudala bungakangehleli;
When old age has not yet come.
Angiyikushayw’ uvalo enhliz’weni yam’
I will not have fear in my heart;
Ngiyam’themb’ uJesu, unguMmeli.
I trust Jesus, my Advocate.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi ebusheni bam’
How good to know Him in my youth;
Ukumthand’ uJesu, uMsindisi
To love Jesus, the Saviour.
Nxa ngimdala kudlulile konke okuhle kwam’
When I am old and my strength is gone,
Umi nami enguMthokozisi.
He will stand by me and be my Comforter.
4.
Yek’ ubuhle bokumbheka ebusheni bam’
How good to behold Him in my youth;
Nxa ebuya, uyakungamkela.
When He comes He will receive me.
Inyembezi wozisula emehlweni am’
He will wipe away my tears;
Wonginika konk’okuhl’impela.
He will give me every good thing.
Chorus:
Yek’ ubuhle bokumazi ebusheni bam’
How good to know Him in my youth;
Ukumthand’ uJesu, uMsindisi
To love Jesus, the Saviour.
Nxa ngimdala kudlulile konke okuhle kwam’
When I am old and my strength is gone,
Umi nami enguMthokozisi.
He will stand by me and be my Comforter.
Back to Table of Contents
49. PHAPHAMANI BAZALWANE!
WAKE UP, BRETHREN!
1.
Phaphamani bazalwane bakaKristu!
Wake up, brethren of Christ!
Vukanini! Sekusile bo!
Get up! It is dawn!
Hlomanini izikhali, bazalwane!
Put on your armour, brethren!
Nisakhwelwa ubuthongo, wo!
Do not let sleepiness master you!
Chorus:
Vukanini, bandla bo!
Wake up, church!
Anibon’izitha na?
Don’t you see the enemy?
Hlomanini izikhali zokukholwa
Put on the armour of faith
Ngosomandla sizonqoba nqo!
For we will conquer with the Almighty.
2.
Ubutshwala namanyala bazalwane,
Liquor and sensuality, brethren—
Akuzon’izitha zethu na?
Are they not our enemies?
USathan’usivukele bazalwane;
Satan has risen against us, brethren;
Somvumela yini? Ngeke qha!
Shall we allow him? No, no!
Chorus:
Vukanini, bandla bo!
Wake up, church!
Anibon’izitha na?
Don’t you see the enemy?
Hlomanini izikhali zokukholwa
Put on the armour of faith
Ngosomandla sizonqoba nqo!
For we will conquer with the Almighty.
3.
Qhubekani, qinisani, bazalwane,
Continue; be persistent, brethren.
Ningahlehli, ngisho nakanci.
Don’t go back, not even a little.
Ningabheki ngasemuva bazalwane,
Don’t look back, brethren,
Yimanini isibindi ngqi!
But be courageous!
Chorus:
Vukanini, bandla bo!
Wake up, church!
Anibon’izitha na?
Don’t you see the enemy?
Hlomanini izikhali zokukholwa
Put on the armour of faith
Ngosomandla sizonqoba nqo!
For we will conquer with the Almighty.
Back to Table of Contents
50. KENIBHEK’ UTHANDO LWAKHE
SEE HIS LOVE
1.
Kenibhek’ uthando lwaKhe,
See His love
Asinike lon’ uYise
The Father has shown us
Sesithiwe abantwana
That we are called children,
Futhi usamukelisile
And He has given us
Ithemba enhliziyeni
Hope in our hearts
Impilo eyakusasa
For future life.
Kulotshiwe encwadini
It is written in the book
Elikhomba ifa lethu.
Showing our inheritance.
Chorus:
Yek’ umusa! Yek’uthando!
What grace! What love!
Sesingabantwana bakhe.
We are Your children.
Yek’ umusa! Yek’uthando!
What grace! What love!
Siyizindlalifa zakhe
We are Your heirs.
2.
Kenibhek’ uthando lwaKhe
See His love;
Wanikela ngeNdodana
He gave His Son
Eyayithandeka Kuye
Whom He loved
Ezelweyo iyodwana
His only begotten Son.
Yeza Yona yasisiza
He came and helped us,
Yabonis’ uthando lwayo
Showing His love.
Yasibekel’ ukuphila
He gave His life
Esiphambanweni sayo.
On the cross.
Chorus:
Yek’ umusa! Yek’uthando!
What grace! What love!
Sesingabantwana bakhe.
We are Your children.
Yek’ umusa! Yek’uthando!
What grace! What love!
Siyizindlalifa zakhe
We are Your heirs.
3.
Kenibhek’ uthando lwakhe
See His love,
Ngob’ usikhethile futhi
Because He chose us
Sibe izithunywa zakhe
To be His messengers
Sibatshele bonk’ ukuthi:
To tell everyone:
Okholwayo loluthando
He who believes in that love
Wosindiswa ezonweni;
Will be saved from his sins;
Kodwa odelayo lona
But he who denies it
Uyoshona ekufeni.
Will die.
Chorus:
Yek’ umusa! Yek’uthando!
What grace! What love!
Sesingabantwana bakhe.
We are Your children.
Yek’ umusa! Yek’uthando!
What grace! What love!
Siyizindlalifa zakhe
We are Your heirs.
Back to Table of Contents
51. YEK’ IKHAYA ELIHLE
OH BEAUTIFUL HOME
1.
Yek’ ikhaya elihle nantiya!
Oh beautiful home there it is!
Silibona ngamehl’enhliziyo.
We see it in our hearts.
Masinyane siyakulishiya
We would like to leave this
Izwe elingajabulisayo.
Unhappy land.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
2.
Sizombona uJesu phezulu,
We will see Jesus above
Nabalwile, benqobe ukona.
And those who have fought and won over sin.
Basilangazelela kakhulu
They long for us greatly.
Ngokukholwa sesiyababona.
By faith we see them.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
3.
Bonke abanethemb’elinjalo
All who have such hope
Bayazihlambulula impela
Purify themselves;
Bayalahla izono nem’thwalo,
They cast away sins and burdens
Nakho konk’okubabambezela.
And all things that hinder them.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
4.
NgoMsindisi owasifelayo
Through our Saviour who died for us
Singangena ekhaya phezulu,
We will reach the home above.
Thina sonke esimlandelayo
All who follow Him
Siyothol’intokozo enkulu.
Will find great joy.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
Khaya lam’, lihle hle!
My home, my beautiful home!
Ngaphesheya kwethuna ngale!
Beyond the grave!
Back to Table of Contents
52. SESIZWILE IZINDABA
WE HAVE HEARD GOOD NEWS
1.
Sesizwile izindaba
We have heard good news
Zombuso omkhulu,
About the great kingdom.
Masidele okwomhlaba,
Let us forsake the world
Samkel’okwezulu!
And accept things from above!
2.
Thina sonke simenyiwe
We are all invited
Ukuz’edilini
To come to the feast.
Nengubo siyinikiwe
We are given a robe
Ivel’Nkosini.
From the Lord.
3.
Masingabi namazaba,
Let us not have excuses
Sizilandulele
To excuse ourselves.
Samkele ngokwethaba
Receive with happiness
Umem’olungcwele.
The holy invitation.
4.
Ngoba uma sesinqaba
For if we refuse
Ukuz’emthimbeni,
To come to the wedding,
Idlule kithi lendaba,
This news will pass us by,
Imem’ezizweni.
And be brought to the nations.
Back to Table of Contents
53. WAZITHWALA IZONOZAMI
HE BORE MY SINS
1.
Wazithwal’ izono zami
He bore my sins,
UMsindisi, uMsindisi
My Saviour, my Saviour.
Wabuqed’ ububi bami
He took away my iniquity
Esipha-mba-nweni.
On the cross.
Chorus:
Sengihub’ injabulo,
Now I am singing my joy.
Sengihub’ injabulo
Now I am singing my joy.
Sengihub’ injabulo.
Now I am singing my joy.
2.
Wanginik’ ithemb’ elisha
He gave me new hope
Lokuphila kwaphakade
Of eternal life.
Seluphela lonk’ uvalo
All fear is gone;
Sengingo-nqo-tshelwe.
He conquered for me.
Chorus:
Sengihub’ injabulo,
Now I am singing my joy.
Sengihub’ injabulo
Now I am singing my joy.
Sengihub’ injabulo.
Now I am singing my joy.
3.
Ukuphila kwami konke
All my life
KukuKristu uMsindisi
Is in Christ the Saviour.
Kudlulil’ okwakuqala
Old things have passed away;
Sekuvele okusha.
New things have come.
Chorus:
Sengihub’ injabulo,
Now I am singing my joy.
Sengihub’ injabulo
Now I am singing my joy.
Sengihub’ injabulo.
Now I am singing my joy.
Back to Table of Contents
54. LIFIKILE IVANGELI
THE GOSPEL HAS COME
1.
Lifikile ivangeli
The gospel has come
Esizweni sakwaZulu;
To the Zulu nation.
Lilethile ukukhanya
It has brought light
Nezinhlanhla ezinkulu
And great riches;
Imikhuba yobumnyama
Habits of darkness
Iyaxoshw’ ikhwezi leli
Are banished by it.
Siyabingelel’ ukusa
We are greeting the beginning of the day.
Lifikile ivangeli.
The gospel has come.
2.
Lifikile ivangeli
The gospel has come;
Balileth’ abafundisi;
The teachers brought it.
Beza basishumayeza
They came and preached to us
Ngay’ uBaba, uMsindisi
Of the Father and the Saviour
Olithanda izwe lonke.
Who loves all nations.
Wehla yena waba ‘Mfeli;
He descended and became the Saviour.
Siyahalalis’ impela,
We are applauding;
Lifikile ivangeli.
The gospel has come.
3.
Lifikile ivangeli
The gospel has come.
Lona lisitshel’ ukuthi
It tells us
Masilahle zonk’ izono
To throw away sins,
Ngoba zona ziwubuthi.
Because sin is poison.
Sesimaz’ uMoy’ umuhle,
Having known the Good Spirit,
Ungumhlengi, unguMmeli
The Redeemer, our Representative
Siyabonga nokubonga,
We give thanks again and again;
Lifikile ivangeli.
The gospel has come.
4.
Lifikile ivangeli
The gospel has come;
Sesinal’ ithemb’ impela.
We now have hope.
Sinekhaya le phezulu,
We have a home above;
Lapho soziphumulela.
There we will rest.
Mhla simuka kulelizwe
When we leave this land,
Sesinaye uMholeli.
We have a leader.
Haleluya! Haleluya!
Hallellujah! Hallellujah!
Lifikile ivangeli.
The gospel has come.
Back to Table of Contents
55. NJENGABASE-JERUSALEMA
AS THE JERUSALEMITES
1.
Njengabase-Jerusalema
As the Jerusalemites
Bambong’ uJesu oyiNkosi
Thanked Jesus, the Lord,
Nathi sonke khona la
May we also all here
Masibong’ uJesu.
Give thanks to Jesus.
Chorus:
Vumanini, masibong’iNkosi
Confess, and let us thank the Lord.
Vumanini, masibong’iNkosi
Come, let us thank the Lord.
Dumisani! Dumisani!
Give praise! Give praise!
Dumisan’ iNkosi yethu!
Give praise to our Lord!
2.
Wavuma wahlupheka yena,
He offered to endure suffering
Wadela ubukhosi bakhe,
Forsaking His glory;
Wehla phansi khona la,
He came down
Abe nguMsindisi.
To be our Saviour.
Chorus:
Vumanini, masibong’iNkosi
Confess, and let us thank the Lord.
Vumanini, masibong’iNkosi
Come, let us thank the Lord.
Dumisani! Dumisani!
Give praise! Give praise!
Dumisan’ iNkosi yethu!
Give praise to our Lord!
3.
Wayenomus’ enobunene
He was merciful and kind;
Abeza kuye basindiswa;
Those who came to Him were saved.
Bavuswa, baphiliswa nya,
They were raised and healed completely;
Bonke babusiswa.
They were all blessed.
Chorus:
Vumanini, masibong’iNkosi
Confess, and let us thank the Lord.
Vumanini, masibong’iNkosi
Come, let us thank the Lord.
Dumisani! Dumisani!
Give praise! Give praise!
Dumisan’ iNkosi yethu!
Give praise to our Lord!
Back to Table of Contents
56. KHANGEL’ UMSINDISI WETHU
BEHOLD OUR SAVIOUR
1.
Khangel’uMsindisi wethu
Behold our Saviour
Ebethelw’emthini;
Being hanged on the tree.
Hay’, uthando olungaka,
Oh, what a love;
Ngokufel’aboni!
Dying for sinners!
Chorus:
Hay’, iMvana eyophayo
Oh, the Lamb that shed blood
Yahlatshelwa thina
Became our sacrifice.
Hay’ uMmeli wabonayo
Oh, the Mediator for sinners;
Wasimela thina.
He stood on our behalf.
2.
Yizwa ethi, "Thethelela
Hear Him say, "Forgive
Labababulali;"
Those murderers."
Abakwazi lokhu Baba
They do not know, Father
Abakwenze kimi.
What they did to Me.
Chorus:
Hay’, iMvana eyophayo
Oh, the Lamb that shed blood
Yahlatshelwa thina
Became our sacrifice.
Hay’ uMmeli wabonayo
Oh, the Mediator for sinners;
Wasimela thina.
He stood on our behalf.
3.
Wasekhala "Thixo wami,
He cried out, "My God,
Ungishiyelani?"
Why have You forsaken Me?"
Wagebis’ikhanda lakhe
He bowed His head
Wafa ngenxa yethu.
And died for us.
Chorus:
Hay’, iMvana eyophayo
Oh, the Lamb that shed blood
Yahlatshelwa thina
Became our sacrifice.
Hay’ uMmeli wabonayo
Oh, the Mediator for sinners;
Wasimela thina.
He stood on our behalf.
4.
Wasuzamazam’umhlaba
The earth was shaken
Ekufeni kwakhe
In His death.
Ilanga lafihlakala;
The sun was hidden;
Aqhephuk’amatshe.
The rocks were broken.
Chorus:
Hay’, iMvana eyophayo
Oh, the Lamb that shed blood
Yahlatshelwa thina
Became our sacrifice.
Hay’ uMmeli wabonayo
Oh, the Mediator for sinners;
Wasimela thina.
He stood on our behalf.
5.
Bhek’icala lihlawulwe
Behold, He was our propitiation for our guilt
Ngobuhlungu baKhe;
By His pain.
Nakithina uzwakele
We have heard
Lowomusa waKhe.
His grace.
Chorus:
Hay’, iMvana eyophayo
Oh, the Lamb that shed blood
Yahlatshelwa thina
Became our sacrifice.
Hay’ uMmeli wabonayo
Oh, the Mediator for sinners;
Wasimela thina.
He stood on our behalf.
Back to Table of Contents
57. NGIHLOSILE UKWENYUKA
I’M PRESSING ON THE UPWARD WAY
1.
Ngihlosile ukwenyuka,
I purpose to go upward,
Mazinga masha ng’wazuza,
New heights I’m gaining.
Ngisakhuleka ng’boshiwe,
Still praying as I onward bound,
"Nkosi qinis’ inyawo zami."
"Lord, strengthen my feet."
Chorus:
Nkosi ngiyacela kuwe
Lord, I am asking You
Ngiqinis’ ekukholweni,
To strengthen me in faith;
Endaweni ephakeme
In a high place,
Nkosi qinis’ inyawo zami.
Lord, strengthen my feet.
2.
Nhliziyo yami ayifisi;
My heart has no desire
Kungabaza nokwesaba
For doubts and fears.
Nom’abanye bekufisa;
Though some may desire these,
Indawo yami iphakeme.
My place is higher.
Chorus:
Nkosi ngiyacela kuwe
Lord, I am asking You
Ngiqinis’ ekukholweni,
To strengthen me in faith;
Endaweni ephakeme
In a high place,
Nkosi qinis’ inyawo zami.
Lord, strengthen my feet.
3.
Ngifuna ukukhuphuka,
I want to climb,
Nom’ uSathan’ engilinga
Though Satan tempts;
Iculo labazalwane,
The song of brethren
Lisendawen’ ephakeme.
Is in a high place.
Chorus:
Nkosi ngiyacela kuwe
Lord, I am asking You
Ngiqinis’ ekukholweni,
To strengthen me in faith;
Endaweni ephakeme
In a high place,
Nkosi qinis’ inyawo zami.
Lord, strengthen my feet.
4.
Ngizobuka maphezulu,
I will look above;
Ngithole inkazimulo
I receive glory;
Ngizokhulekel’ izulu,
I will pray for heaven—
Nkosi ngiyise phezulu.
Lord, take me up.
Chorus:
Nkosi ngiyacela kuwe
Lord, I am asking You
Ngiqinis’ ekukholweni,
To strengthen me in faith;
Endaweni ephakeme
In a high place,
Nkosi qinis’ inyawo zami.
Lord, strengthen my feet.
Back to Table of Contents
58. INJABULO YENHLIZIYO YAMI
THE JOY OF MY HEART
1.
Injabulo yenhliziyo yami
The joy of my heart
InguWena, Jesu Mhlobo wami,
It is You, Jesus my Friend.
Umsa wakh’umnandi enhliz’weni
Your mercy is good in the heart
Kunemfuyo yonke emhlabeni.
Above all the wealth in the world.
2.
Mawungiphe ukuqonda kwakho
Give me Your understanding;
Zonke izinsuku, ngibe nakho
Everyday to have it.
Ngenjabulo noma ngezinsizi
Through joy or pain,
Ngisondezwe kuwe, oMsindisi!
Being drawn to You, Saviour.
3.
Ngiyathanda ukulalela
I want to obey;
Ngenhliziyo yonke yam’impela
With my whole heart indeed.
Kepha kudingeka ungisize,
But I need Your assistance;
Nangamandla akh’ungiqinise
Strengthen me through Your strength.
4.
Mhla ngiyakumuka emhlabeni
When I leave the earth,
Ngingeniswe ekujabuleni;
Being taken to the joy
Lapho kanye nabangcwele bonke
Where together with all the saints,
Ngikubonge ngenhliziyo yonke
I will give thanks with my whole heart.
Back to Table of Contents
59. HAMBANI KAHLE
GO WELL
1.
Hambani kahle, kahle njalo,
Go well, well always,
Zihlobo zethu eNkosini
Our companions in the Lord.
Nilunge ngomsa nangomyalo
Be straight in mercy and obedience
KaJesu Kristu endleleni.
Of Jesus Christ, on the way.
Elika "hamba kahle" kodwa
The phrase "go well" is known
Laziw’abakaKristu nje
By those of Christ;
Kuhamba kahle bona bodwa
Go well here and
Nakhona lapha nangale.
On the other side.
2.
Kunjalo, bandla, sobonana,
Yes, we will meet one another
Esez’uJesu emafini,
When Jesus comes from the cloud.
Sohalalisana, mzukwana
We will congratulate one another
Lidliw’ ihlobo eZulwini.
When we enjoy summer in Heaven.
Sokhonz’ inkonzo enkulu
We will have a great worship
Endlini inye khona le,
In one room there.
Ake siqondise phezulu
Let our destination be above;
Inkambo yethu, sithi nse.
Our behavior, firm.
3.
Bezibekel’ abakho, Baba,
Cover Your people, Father,
Ngephiko lomusa wakho,
With Your wing of mercy.
Baqoqe kuwo won’umhlaba
Collect them from all the earth;
Babe ngumhlambi munye wakho
Let them be one flock.
Qinis’ inkolo yethu nalo
Strengthen our faith
Ithemba lethu, kuthi ngqi
And our hope properly;
Nothand’ uluvuthise njalo
Let our love burn within us
Uzusibeke eZulwini.
Until you take us to Heaven.
Back to Table of Contents
60. BAYETHE NKOSI YAMAKHOSI
HAIL LORD OF LORDS
1.
Bayethe! Nkosi yamakhos’
Hail, Lord of lords,
Ogama linguJesu,
Whose name is Jesus.
Lethan’umqhele wobukhos’
Bring forth the royal diadem
Nimthwese wona, nithi:
And crown Him, saying:
Nkosi yakho konke!
Lord of all!
2.
Nin’eningelukhohlwe, qha
You who will never forget
Loluthando olukhulu
This great love
Lomfeli wenu, zanini
Of the One Who died for you, come
Nimthwes’ umqhele, nithi;
And crown Him, saying:
Nkosi yakho konke!
Lord of all!
3.
Makuthi bon’ abezizwe
Let all nations
Baguqe phambi kwakhe
Kneel before Him,
Bambonge bengaphezi la,
Praising Him unendingly;
Bamthwes’ umqhele, bethi:
And crown Him, saying:
Nkosi yakho konke!
Lord of all!
4.
Nami-ke Jesu, Mhlengi wami;
Even I, Jesus my Redeemer,
Sengisondele kuwe
I have come to You,
Ngileth’ okwami konke, Nkos’,
Bringing all that is mine, Lord,
Ngithela kuwe, ngithi:
Laying it down to You, saying:
Nkosi yakho konke!
Lord of all!
Back to Table of Contents
61. UMZUZU NAY’ UJESU
TIME WITH JESUS
1.
Umzuzu nay’ uJesu
Time with Jesus
Uyaguqula njalo
Always changes
Usizi nezinkathazo,
Troubles and sorrows
Uyaluxosh’ uvalo
And takes away fear.
Ngingenwa ukwethaba
I have a joy.
Nanxa ngimbheka-ke
When I behold Him,
Ubuhle balomhlaba
The beauty of this earth
Ngishay’ indiva nje.
I consider as vain.
2.
Umzuzu nay’ uJesu
Time with Jesus;
Khangel’uthand’ analo!
See the love He has!
Nilethe njalo kuye
Always bringing to Him
Usizi nemithwalo
Sorrows and burdens.
Nanxa ngidinw’ indlela
Though I am exhausted in the way,
Aphel’ amandla nya,
Losing strength altogether,
Kuyongisiz’ impela
It will help me greatly
Umzuzu naye la.
Time with Him here.
3.
Sengathi ngibe nawo
I want to have it
Mihleni yonke yami
All days of my life,
Umzuzu nay’ uJesu
Time with Jesus.
Ekuhambeni kwami.
As I am walking,
Kufisa kwami konke
My every desire
Impela yikho-ke:
Is only this:
Kuze kube phakade
That forever and ever
Ngihlale naye le!
I shall be with Him there!
Back to Table of Contents
62. LALELANI NANT’ILIZWI
LISTEN TO THIS WORD
1.
Lalelani, nant’ ilizwi,
Listen to this word,
Izwi loMsindisi wethu
The word of our Saviour.
"Bheka, ngiza masinyane,
"See, I am coming soon;
Ngiza nokuvuza kwami."
Coming with My reward."
2.
Izelan’ iNkosi yethu?
Why is our Lord coming?
Iza ukwamkel’ abayo
He is coming to take His own
Babe nayo laph’ ikhona
To be with Him where He is
Babon’ ubukhosi bayo.
And to see His kingship.
3.
Bayomiswa phambi kwayo
They will stand before Him;
Bazilande bonke kuyo
They will tell everything
Ngawo onk’ amazwi abo
About all their words
Nemsebenzi yabo futhi.
And all their deeds.
4.
Obehamba ngenhliziyo
He who has walked with his heart
Ephelele eNkosini
Complete in the Lord,
Omsebenzi wakhe umi,
Whose work stands,
Uyobongw’ iNkos’avuzwe.
Will be thanked and rewarded by the Lord.
5.
Keph’ obengahambikahle,
But he who did not walk properly,
Engahlali eNkosini
Who did not stay in the Lord,
Uyalahlekelw’ umvuzo
Will lose his reward
Ahlupheke njalonjalo.
And suffer forever.
Back to Table of Contents
63. L’YENAN’ IZULU
HEAVEN CONFIRMS
1.
L’yenan’ izulu ngeculo lami!
Heaven confirms my song!
Ngithethelelwe izono zam’
I am forgiven of my sins.
OUJesu wafa ‘ndaweni yami,
Jesus died in my stead;
Izono zami zikude nam’;
My sins are far from me.
Njeng’enhlukano yempumalanga
Like the east and the west,
Nentshonalanga, zikude le
They are far away.
Ushilo njalo, akanamanga,
He said, and He cannot lie;
Ngithemba kuye, ngimbonga nje.
I trust Him, I praise Him.
2.
Sengiyahamba ekukhanyeni,
I am walking in the light;
Igazi liyangihlanza, qwa!
His blood cleanses me!
Uyangingcina nasothandweni
He keeps me in His love;
Ngiphathwa njalo ngomusa dwa!
I am loved always!
Nonxa ngilize la’ othulini
Though here I am nothing but dust
Ngiyindlalifa yeNkosi le,
I am an heir of the Lord.
Imfuyo yami isezulwini
My inheritance is in heaven,
Igcinwe kahle impela, he!
Kept safe for me there!
3.
Nalenjabulo esenginayo
The joy I have,
Ngingeyaphucwe umuntu, qha!
No one can take from me!
Inxa ngihlezi ngizindla ngayo
I meditate about it;
Imiyalo Yakhe inzima na?
His commandments are not hard.
Uhlala kimi, ngihlala kuye.
He lives in me, I live in Him.
Nguyen’owenz’ umsebenzi la,
He is the One who does the work.
Kozinikela, aphathwe uye,
For the one who gives himself to Him,
Uyamnqobela nezitha nya.
He defeats his foes.
4.
Anduba ngiyakumona khona
Before I see Him there
Ekhaya laKhe, phezulu he!
In His home above.
Bazokhanyis’ okwelanga bona
They will shine like the sun
Abamlandel’ emhlabeni la.
Those who follow Him on earth.
Yebo-ke nawe ongakakholwa,
You who have not yet believed
Uyabizelw’ enhlanhleni bo;
Are called to the blessing;
Lomusa ongaka sewungatholwa
There, great grace can be received;
Wanele bonke umusa lo.
It is sufficient for all.
Back to Table of Contents
64. NANKU UMTHOMBO WEGAZI
THERE IS A FOUNTAIN OF BLOOD
1.
Nanku umthombo wegazi
There is a fountain of blood
Uvela kuJesu,
Coming from Jesus.
Zigezeni kuwo zoni
Sinners, wash in it,
Usiza kakhulu.
It helps greatly.
2.
Nal’ isela lajabula
Even the thief was happy
Libona lomthombo
To see this fountain.
Nami ngonile kangaka
And I, who have sinned so greatly;
Ngingagezwa khona.
Even I can be washed in it.
3.
O, Nkosi igazi Lakho
O Lord, Your blood
Lingeke laphela
Will never cease
Kusinde ibandla Lakho
Cleansing Your church
Lingabi nacala.
To be spotless.
4.
Lapho ngaqal’ ukubona
Since I saw
Lomthombo wegazi
This fountain of blood,
Ngalukhulumela njalo
I will always speak of
Uthando lweNkosi.
The love of the Lord.
5.
Ngisho ekufeni kwami
Even as I die
Ngisahlabelela
I will be singing.
Nom’ uthul’ umlomo wami
Though my mouth be closed,
Ngisahuba njalo.
I will continue singing.
Back to Table of Contents
65. WO NGOBUKHULU BENHLUPHEKO
WITH A GREAT SORROW
1.
Wo! Ngobukhulu benhlupheko
Alas! With great sorrow
E! Msindisi wami;
O! My Saviour
Mhla uzidela nokuphila
When You gave Your life
Ngosindiso lwami
For my salvation,
Wawukhathazwa udunyazwa
You were scoffed at and mocked.
Ngobonga ngani eNkosini?
With what shall I thank You?
2.
Zonke izon’ engazenzayo,
All the sins I committed,
Wangithwalela;
You bore for me;
Onk’ amacal’enganginawo
All the debts I owned,
Wangihlaw’lela.
You paid for me.
Wanyamezela uthulile
You persevered quietly.
Ngobonga ngani eNkosini
With what shall I thank the Lord
Ngingenalutho?
Since I have nothing?
3.
Wo ngobuhlungu bemivimbo
Alas, the punishment of stripes,
Owayithola
You received.
Wo ngokusinda konqamlezo
Alas, the weight of the cross
Owaluthwala.
You carried.
Wangikhokhela inhlawulo,
You paid the ransom.
Ngobonga ngani eNkosini
With what shall I thank the Lord
Ngingenalutho?
Since I have nothing?
4.
Wo ngobuhlungu benhliziyo
Alas, the sorrow of heart
Usuyalela
When You spoke Your last words.
Nokho eyakho inhliziyo
But Your heart
Yathethelela
Forgave
Nezitha zakho wazihlenga
Your enemies; You also saved.
Ngobonga ngani eNkosini
With what shall I thank the Lord
Ngingenalutho?
Since I have nothing?
Back to Table of Contents
66. ALIKHO EMHLABENI IKHAYA LAMI
THIS WORLD IS NOT MY HOME
1.
Alikho emhlabeni ikhaya lami, qha
There is no home for me on earth, no,
Nginguye ohambayo ngizula-zula la
I am one who goes wandering.
Ikhaya lami nanto! Lisezulwini, ha!
My home is there! In heaven!
Alikho la elinje nalodwa.
There is nothing like that one.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, so lovely!
Muzi wam’, muhle-ke!
My city—it is beautiful!
Ikhona sizohuba sithi: Haleluya!
Where we shall sing saying: Hallelujah!
Bheka le, buso bam’!
Look there, my face!
Yizwa-ke, ndlebe yam’!
Hear, Oh my ears!
Ikhaya lami nanto phezulu.
My home is there above.
2.
Kungabantoni manje ezongibamba la?
What will now hinder me here?
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe pha
I want a pure heart
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
For in that home there will enter
Into engcolileyo nayodwa.
Not one impure thing.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, so lovely!
Muzi wam’, muhle-ke!
My city—it is beautiful!
Ikhona sizohuba sithi: Haleluya!
Where we shall sing saying: Hallelujah!
Bheka le, buso bam’!
Look there, my face!
Yizwa-ke, ndlebe yam’!
Hear, Oh my ears!
Ikhaya lami nanto phezulu.
My home is there above.
3.
Mhla sobasingenile sibon’umuzi le,
When we enter we will behold a city there
Nay’uMsindisi wethu nobuhle buthe hle
And even our Saviour, so wonderful.
Sokhipha nant’ igama ngokumangala, he
We shall utter this word inamazement,
"Angithselwanga noma inxenye."
"I was not told even the half."
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, so lovely!
Muzi wam’, muhle-ke!
My city—it is beautiful!
Ikhona sizohuba sithi: Haleluya!
Where we shall sing saying: Hallelujah!
Bheka le, buso bam’!
Look there, my face!
Yizwa-ke, ndlebe yam’!
Hear, Oh my ears!
Ikhaya lami nanto phezulu.
My home is there above.
4.
Sengiyacela, Nkosi ubangiphiwe-ke
I am asking, Lord, that I be given
Lamandl’ engiwadinga ubangifike le,
The strength I need to reach there,
Ngokuba izilingo zingihaqile, he
For temptations have covered me up;
Ngiyohluleka uma ngingedwa.
I will fall if I am alone.
Chorus:
Khaya lam’, lihle hle!
My home, so lovely!
Muzi wam’, muhle-ke!
My city—it is beautiful!
Ikhona sizohuba sithi: Haleluya!
Where we shall sing saying: Hallelujah!
Bheka le, buso bam’!
Look there, my face!
Yizwa-ke, ndlebe yam’!
Hear, Oh my ears!
Ikhaya lami nanto phezulu.
My home is there above.
Back to Table of Contents
67. IGAZI LEMIHLATSHELO
THE BLOOD SACRIFICES
1.
Igazi lemihlatshelo
The blood sacrifices
Yonke yabaJuda
For the Jews
Lalingeluqed’ uvalo
Could not take away fear
Lingesus’ ukona.
And could not forgive sin.
2.
Kodwa elikaKristu, wo!
But that of Christ, oh!
Elachitheka chi
Which was shed
Lisusa zonk’izono, bo!
Takes away all sins!
Liqed’icala nya!
It cleanses from all guilt!
3.
Ngokukholwa ngiyabeka
By faith I put
Ithemba lami-ke
My hope
KuJesu Kristu iNkosi
In Jesus Christ, the Lord,
Ngivum’ izono he!
And I confess my sins!
4.
Sengiyamethemba lowo
Now I trust the One
Owanikelwa le
Who was given
EGolgotha, ngezono zami;
On Golgotha for my sins
Nezabantu bonke.
And the sins of all people.
5.
Ilona liyithemba lami;
This is my hope;
Ngongena ngalo-ke
By it I will enter in.
Ngohuba nesixuku nami;
I will sing with the multitude,
Ngibonge lona nje.
Giving thanks for it.
Back to Table of Contents
68. LAPHO IZIVUNGUVUNGU
WHEN THE WHIRLWIND
1.
Lapho izivunguvungu
When the whirlwind
Zifus’impilo yami
Desires my heart
Nobubi budlangile
And where wickedness is common,
Umlingi esenqoba,
Where the tempter is conquering,
Chorus:
Ungikhumbule, Nkosi yami.
Remember me, my Lord.
Ungikhumbule, Nkosi yam’.
Remember me, my Lord.
2.
Lapho ngiwel’ulwandle
When I cross over the sea,
Lukhuz’ulaka lwalo
Calm the waves.
Lapho izingozi zalo
When its dangers
Zisong’ukungigwinya,
Want to swallow me,
Chorus:
Ungikhumbule, Nkosi yami.
Remember me, my Lord.
Ungikhumbule, Nkosi yam’.
Remember me, my Lord.
3.
Lapho izono zami
When my sins
Zinzim’emphefum’lweni,
Are heavy in my soul,
Zisuse wena Baba;
Remove them Father;
Ngothula ngomsa Wakho.
I will be quiet through your mercy.
Chorus:
Ungikhumbule, Nkosi yami.
Remember me, my Lord.
Ungikhumbule, Nkosi yam’.
Remember me, my Lord.
4.
Lapho imihla yami
When my days
Incipha emhlabeni
Are getting shorter
Mangikubone, Nkosi
Let me see you, Lord,
Ngikhuphukele kuwe.
Coming up to You.
Chorus:
Ungikhumbule, Nkosi yami.
Remember me, my Lord.
Ungikhumbule, Nkosi yam’.
Remember me, my Lord.
Back to Table of Contents
69. YIZWANIN’ UDAB’ OLUHLE
LISTEN TO THE GOOD STORY
1.
Yizwanin’udab’oluhle
Listen to the good story
Oluvel’eGolgotha
From Golgotha,
Laph’uJesu, ‘Mhlob’omuhle
Where Jesus, My good friend
Emqob’uSathane nya.
Conquered Satan completely.
Chorus:
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished.
Washo khon’eGolgotha
He said there at Golgotha,
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished,
Washo khon’eGolgotha.
He said there at Golgotha.
2.
Wayeleng’onqamlezweni
He was hanging on the cross
Ngokufel’ukona kwam’
Dying for my sins.
Ubuhlung’emanxebeni
The pains from the wounds;
Konke kwakungenxa yam’.
It was all because of me.
Chorus:
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished.
Washo khon’eGolgotha
He said there at Golgotha,
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished,
Washo khon’eGolgotha.
He said there at Golgotha.
3.
Lelogazi lentethelelo,
That blood of forgiveness,
Liphelis’uvalo nya;
It takes away fear;
Linamandla lona lelo,
It is powerful ,
Ukuzwile lokho na?
Did you hear that?
Chorus:
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished.
Washo khon’eGolgotha
He said there at Golgotha,
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished,
Washo khon’eGolgotha.
He said there at Golgotha.
4.
USathane angembambe
Satan cannot hold the one
Othand’ukumshiya la
Who wants to leave him.
Kodwa uyalinga kambe
But he tries;
Kepha uhluliwe nya.
But he failed.
Chorus:
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished.
Washo khon’eGolgotha
He said there at Golgotha,
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished,
Washo khon’eGolgotha.
He said there at Golgotha.
5.
Phumanini nonke, phela,
Come out all, then,
‘Kuboshweni kwenu la
In your bondage.
Nihlengiwe-wanifela
You were redeemed, He died for you;
Usilungisele, pha.
He has prepared for us.
Chorus:
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished.
Washo khon’eGolgotha
He said there at Golgotha,
Kufeziwe, kufeziwe
It is accomplished, it is finished,
Washo khon’eGolgotha.
He said there at Golgotha.
Back to Table of Contents
70. NKOSI, NGIYABHEKA KUWE
LORD, I BEHOLD YOU
1.
Nkosi, ngiyabheka kuwe,
Lord, I behold You;
Ngikunik’impilo yam’
I give my life.
Mangiphathwe njalo nguwe
Let me be in Your hand always.
Uyikhomb’indlela yam’
Direct my way;
Makuphele konk’ okwami,
May my will end
Ngikufunde wena nje,
And learn from You
Ngize ngikubone le
Till I see You there.
Ngize ngikubone le.
Till I see You there.
Chorus:
Yebo, Nkosi, ngize kuwe
Yes, Lord, let me come to You,
Ngidalule konk’okwam’
Give to You all I have,
Mangizwiswe nguwe, Jesu
Be heard by You, Jesus,
Zisuliw’izono zam’.
My sins being wiped clean.
2.
USathan’ungivukele,
Satan has risen against me;
Kuyaliwa emoyen’
There is a war in the spiritual realm.
Ngenze, Nkosi, ngibengcwele,
Make me, Lord, to be holy;
Kube mhlophe enhliz’wen’
To be pure in heart.
Hlanza izizindlo zami
Cleanse my thoughts
Nokufisa konke-ke
And all my wishes.
Kube ukufisa kwami
Let my wish be
Ukumfuz’uJesu, he!
To be like Jesus!
Chorus:
Yebo, Nkosi, ngize kuwe
Yes, Lord, let me come to You,
Ngidalule konk’okwam’
Give to You all I have,
Mangizwiswe nguwe, Jesu
Be heard by You, Jesus,
Zisuliw’izono zam’.
My sins being wiped clean.
3.
Uma, Nkosi ungibona
If, You, Lord, see me
Ngisazulazula la,
Wandering here,
Ubangidukisw’ukona,
Being led astray by evil,
Nqanda umntanakho-ke!
Restrain Your child!
Nom’unqanda ngenhlupheko,
Even if restrained by sufferings,
Ngokubonga laphaya,
I will glorify You over there,
Laph’ukona kungasekho,
Where there is no sin,
Yebo, ngokubonga, ha.
Yes, I will give thanks to You.
Chorus:
Yebo, Nkosi, ngize kuwe
Yes, Lord, let me come to You,
Ngidalule konk’okwam’
Give to You all I have,
Mangizwiswe nguwe, Jesu
Be heard by You, Jesus,
Zisuliw’izono zam’.
My sins being wiped clean.
Back to Table of Contents
71. NKOSI, AKHE UKHULUME
LORD SPEAK
1.
Nkosi, ake ukhulume,
Lord speak;
Sengibek’indlebe yam’
I have placed my ear to listen.
Bheka nansi inceku yakho
Behold, here is Your servant.
Suthobil’umoya wam’
My soul is humbled,
Sengiyezwa, Nkosi yami
Let me hear, My Lord;
Yiso isicelo sami.
That is my request.
2.
Nkosi ake ukhulume
Lord, speak.
Bona ukudinga kwam’
Look at my need.
Mangilizwe izwi lakho
Let me hear Your word
Liza enhliz’weni yam’
Coming to my heart,
Ngithulile, Nkosi yami
I am being quiet, my Lord
Khomba ukuswela kwami.
Show my need.
3.
Nkosi, ake ukhulume,
Lord, speak;
Angifun’ indlela yam’
I do not look for my own way.
‘Ntando Yakho mayenziwe
Let Your will be done
Njalo empilweni yam’.
Always in my life.
Ngikhumbuze, Nkosi yami
Remind me, my Lord;
Hlala enhliz’weni yami.
Abide in my heart.
Back to Table of Contents
72. WE, BATHANDWA,
YEK’ INHLANHLA
1.
We, bathandwa, yek’
You beloved, how
Inhlanhla
Fortunate
Yokukholwa uy’uJesu
To believe in Jesus
Nokuphathw’ezakh’izandla
And be held by His hand,
Asiyise ekhaya ngale.
Taking us home over there.
Chorus:
Kuzohlatshelelwa khona,
There will be singing,
Basho: Haleluya, besho: Haleluya!
Saying Hallelujah, saying Hallelujah!
Njengomfula kwohlokoma
Like the sound of a river,
Kudunyiwe iNkosi ngale.
Praising the Lord there.
2.
Emhlaben’ izinhlupheko
On earth, there are sufferings
Zithulisa ihubo lethu,
Silencing our song.
Kodwa lapho zingasekho,
But where there are no more,
Lophelela ihubo, ehe!
The song will be completed, indeed!
Chorus:
Kuzohlatshelelwa khona,
There will be singing,
Basho: Haleluya, besho: Haleluya!
Saying Hallelujah, saying Hallelujah!
Njengomfula kwohlokoma
Like the sound of a river,
Kudunyiwe iNkosi ngale.
Praising the Lord there.
3.
Lapho njalo sihlukana,
Whenever we separate
Kuyavam’izinyembezi,
There are tears;
Kodwa lapho sohlangana,
But when we meet,
‘Zinyembezi zosulwa iNkosi.
Tears will be wiped away by the Lord.
Chorus:
Kuzohlatshelelwa khona,
There will be singing,
Basho: Haleluya, besho: Haleluya!
Saying Hallelujah, saying Hallelujah!
Njengomfula kwohlokoma
Like the sound of a river,
Kudunyiwe iNkosi ngale.
Praising the Lord there.
4.
Mangabikho osalayo
Let no one be left behind
Mhla ‘bangcwele beyobizwa
When the saints are called.
Nxa iNkosi ivalayo
When the Lord closes,
Angabikho ojabhayo qha!
Let no one be disappointed.
Chorus:
Kuzohlatshelelwa khona,
There will be singing,
Basho: Haleluya, besho: Haleluya!
Saying Hallelujah, saying Hallelujah!
Njengomfula kwohlokoma
Like the sound of a river,
Kudunyiwe iNkosi ngale.
Praising the Lord there.
Back to Table of Contents
73. MHLA NGIDINWA NGIKHATHELE
WHEN I AM WEARY
1.
Mhla ngidinwa ngikhathele
When I’m weary and tired
Ungigcine, Nkosi.
Keep me, Lord.
Mhla ithemba linciphile
When my hope grows slim,
Ake ungigcine.
Keep me.
2.
Wongigcin’ impela.
He will keep me indeed.
Wongigcin’ impela.
He will keep me indeed.
Yeka ububele bakhe!
What a grace He has!
Wongigcin’ impela.
He will keep me indeed.
3.
Mhla ngihlushw’izinkathazo,
When I’m bothered by worries,
Ungigcine Nkosi.
Keep me, Lord.
Mhla ngilingwa izilingo
When I’m being tempted,
Ake ungigcine.
Keep me.
4.
Nxa ngiphiwa okwomhlaba
When I’m presented the things of the world,
Ungigcine, Nkosi.
Keep me, Lord.
Mhla ngilingwa’kuzithemba
When I’m tempted to trust in myself,
Ake ungigcine.
Keep me.
5.
Mhla ngilele ecansini,
When I’m sleeping on my mattress,
Ungigcine, Nkosi.
Keep me, Lord.
Mhla ngishona ekufeni
When I’m headed to death,
Ake ungigcine.
Keep me.
Back to Table of Contents
74. EZULWINI BAYACULA
IN HEAVEN THEY ARE SINGING
1.
Ezulwin’ bacula icul’elihle
In heaven they sing a wonderful song,
Ingoma engapheliyo,
A story that never ends;
Zigidi zikhazimula zicula,
A million who are glorified are singing
Kulomuzi wegolid’omuhle.
In that beautiful city of gold.
Chorus:
Bacul’ amacul’ensindiso
They sing songs of salvation
Indaba engapheliyo;
A story that never ends;
Zigidi zikhazimula zicula,
A million who are glorified are singing,
Kulomuzi wegolid’omuhle.
In that beautiful city of gold.
2.
Sifunda ngobuhle sesizokwazi
We read of its beauty, but we will soon know
Inkazimul’ engakaz’ishiwo,
Its glory has never been told,
Kodwa cabanga ngenjabulomculo,
But think of the joyous singing,
Kulomuzi wegolid’omuhle.
In that beautiful city of gold.
Chorus:
Bacul’ amacul’ensindiso
They sing songs of salvation
Indaba engapheliyo;
A story that never ends;
Zigidi zikhazimula zicula,
A million who are glorified are singing,
Kulomuzi wegolid’omuhle.
In that beautiful city of gold.
3.
Ngoman’esiyizwa ngabahlengiwe,
What a song we’ll hear by the redeemed
Bengen’ eZulwini laphayana,
When they enter heaven over there;
Nxashan’ abahlengiwe becul’iculo
When the redeemed sing that song
Kulomuzi wegolid’omuhle.
In that beautiful city of gold.
Chorus:
Bacul’ amacul’ensindiso
They sing songs of salvation
Indaba engapheliyo;
A story that never ends;
Zigidi zikhazimula zicula,
A million who are glorified are singing,
Kulomuzi wegolid’omuhle.
In that beautiful city of gold.
Back to Table of Contents
75. YIZWANINI,YIZWANINI
LISTEN, LISTEN
1.
Yizwanini, yizwanini
Listen, listen
Ilizwi elihle;
To the good word
"Vumelani abantwana
"Let the children
Ukuza kimina."
Come unto me"
Chorus:
Aleluya! Mukhulu umusa kaJesu!
Alleluia, great is the grace of Jesus;
Simenyiwe namhlanje ukuya kuyena.
We are invited guests today—come, come.
2.
Wabafela, wabafela,
He died, He died
Ngokufa okubi
A terrible death
Bakhululwe ekoneni
To free us from sin
Behambe ngokuhle.
And walk with Him in goodness.
Chorus:
Aleluya! Mukhulu umusa kaJesu!
Alleluia, great is the grace of Jesus;
Simenyiwe namhlanje ukuya kuyena.
We are invited guests today—come, come.
3.
Useduze nakubona
He is with those
Abanobuntwana,
With a child’s nature,
Abahole endleleni
Leading them in
Yokuya ekhaya.
The way home.
Chorus:
Aleluya! Mukhulu umusa kaJesu!
Alleluia, great is the grace of Jesus;
Simenyiwe namhlanje ukuya kuyena.
We are invited guests today—come, come.
4.
Masimbonge, masimbonge,
Let us praise Him, let us praise Him
Onom’sa kangaka,
Who is full of mercy.
Simuthande, simukhonze
Let us love Him, and worship Him
Imihla ngemihla.
Day by day.
Chorus:
Aleluya! Mukhulu umusa kaJesu!
Alleluia, great is the grace of Jesus;
Simenyiwe namhlanje ukuya kuyena.
We are invited guests today—come, come.
Back to Table of Contents
76. MARK 16:16
1.
Okholwayo yindodana
He who believes in the Son
Abhaphatizwe uyosindiswa
And is baptised shall be saved.
(repeat)
2.
Kepha ongakholwa uyokulahlwa,
But he who believes not shall be damned.
(repeat)
Back to Table of Contents
77. WENA-KE OWOMILEYO
YOU WHO ARE THIRSTY
1.
Wena-ke owomileyo
You who are thirsty,
Woza emthonjeni-ke
Come to the well.
Onamanzi okuphila
This has living water;
Woza manje, phuza nje!
Come now, and drink!
Chorus:
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, qha, K’omi, qha!
Will not get thirsty!
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, naphakade qha!
Will never get thirsty!
2.
Lawamanzi okuphila
This living water
Awaphiw’uJesu nje.
Is provided by Jesus.
Kubo abakholwa uye
To those who believe in Him
Nabafuna wona-ke.
And those who want it.
Chorus:
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, qha, K’omi, qha!
Will not get thirsty!
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, naphakade qha!
Will never get thirsty!
3.
Lawamanzi ubaphuzisa
This water He gives to drink
Abaphel’amandla nya;
To those who have lost strength
Babenaw’amandl’amasha
To have new strength;
Okuhamba kahle la.
To walk well here.
Chorus:
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, qha, K’omi, qha!
Will not get thirsty!
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, naphakade qha!
Will never get thirsty!
4.
Imifula yokuphila
The rivers of life
Yophuphuma kuye lo
Will flow to him
Ophuzayo emthonjeni
Who drinks from the well
Lo omangalisayo.
Which is wonderful.
Chorus:
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, qha, K’omi, qha!
Will not get thirsty!
Ophuzayo lawamanzi
Whoever drinks this water
K’omi, naphakade qha!
Will never get thirsty!
Back to Table of Contents
78. IKHON’INDAWO
THERE IS ROOM
1.
Ikhon’indawo emthimen’omkhulu
There is room in the big wedding party
Ebukhosini bukaNkulunkulu.
In the glory of God.
Chorus:
Ngena, ngena
Enter, enter
Indawo isekhona.
There is still room.
2.
Sekuntambama, seliyakushona
It is afternoon and sinking down;
Nank’ amathunzi asemade wona.
The shadows are getting longer.
Chorus:
Ngena, ngena
Enter, enter
Indawo isekhona.
There is still room.
3.
Indlu yomthimba isivuliwe
The wedding house is open,
Isiyagcwala ngena umenyiwe.
It is filling up; enter, you are invited.
Chorus:
Ngena, ngena
Enter, enter
Indawo isekhona.
There is still room.
4.
Umnyango nanku usuvulekile
The door is right here, still open,
Sheshis’ ungene sebekubhekile.
Quickly enter, they are waiting for you.
Chorus:
Ngena, ngena
Enter, enter
Indawo isekhona.
There is still room.
5.
Lomkhos’ ongaka uhlatshelwe wena
The feast is slaughtered for you who
Owabhunguka usubuya manje.
Went away but are returning now.
Chorus:
Ngena, ngena
Enter, enter
Indawo isekhona.
There is still room.
6.
Namp’abaseZulwini bekuqhweba
Those in heaven are calling for you;
Basinga yebo, nampo bayageba.
They look, yes, beckoning to you.
Chorus:
Ngena, ngena
Enter, enter
Indawo isekhona.
There is still room.
7.
Osadelayo maye uzokhala
The one who refuses, alaswill cry,
"Usivulele Nkosi!" Iyakwala.
"Open, Lord!" But He will refuse.
Chorus:
Maye, maye
Alas, alas,
Indawo ayisekho.
There is no more room.
Back to Table of Contents
79. JABULANI
BE HAPPY
1.
Jabulani sesingabantwana
Be happy, we are the children
AbeNkosi sesingofakazi.
Of the Lord and witnesses.
Silubonga loluthando Baba.
We thank You for this love, Father.
UMsindisi wethu sesimazi.
We know our Saviour.
2.
Bazalwane masiye phambili
Brethren, let us go forward
Sizohlangabez’ uMyeni wethu.
To welcome our Bridegroom.
Siyowolw’uMoya oNgcwele,
We will be led by the Holy Spirit;
Sizonqoba ngay’iNkosi yethu.
We shall conquer with our Lord.
3.
UyuKristu owanqob’ukufa.
Christ is He who conquered death;
Nay’umnini kufa wamahlula.
Death’s owner, He defeated.
Wavuk’ethuneni, haleluya
He rose from the tomb, hallelujah;
Imivalo yonke wayaphula.
All the doors, He broke.
4.
Nant’ithemba labo abendulo
Here is the hope of the ancient ones.
Balibheka selaphum’obala
They saw it go out in the open
Njengelanga lon’eliphezulu
Like the sun above,
Ngob’uJes’ ulibo lokuqala.
Because Jesus was the beginning.
5.
Jesu Kristu, ulithemba lethu
Jesus Christ, You are our hope
Nokuthula uyasipha khona.
And peace you give us here.
Nefa lethu ligcinw’ezulwini
Our inheritance is reserved in heaven;
Lingethintwe amasela lona.
It cannot be touched by thieves.
Back to Table of Contents
80. BANENHLANHLA LABO BANTU
FORTUNATE ARE THOSE PEOPLE
1.
Banenhlanhla labo bantu
Fortunate are those people
Abavuma ngenhliziyo
Who confess from their heart
Imithetho nezindlela
The laws and ways
Azishumayel’ uJesu.
Preached by Jesus.
Chorus:
Thin’esafuman’ibandla
We who received the church
Eliyilo likaJesu
Which is the true one of Jesus;
Asibonge sithokoze
Let us give thanks and be glad,
Asibonge ngokulunga.
Giving thanks in righteousness.
2.
Banenhlanhla labo bantu
Fortunate are those people
Abalahl’ ijok’ elibi
Who cast off the yoke of evil;
Balivum’ elikaJesu
They have accepted the one of Jesus
Elilula elimnandi.
Which is light and enjoyable.
Chorus:
Thin’esafuman’ibandla
We who received the church
Eliyilo likaJesu
Which is the true one of Jesus;
Asibonge sithokoze
Let us give thanks and be glad,
Asibonge ngokulunga.
Giving thanks in righteousness.
3.
Banenhlanhla labo bantu
Fortunate are those people
Abahluphekel’ okuhle
Who suffer for doing good,
Bekunqab’ okubi konke
Refusing all evil,
Belwa nako baze bafe.
Fighting it until death.
Chorus:
Thin’esafuman’ibandla
We who received the church
Eliyilo likaJesu
Which is the true one of Jesus;
Asibonge sithokoze
Let us give thanks and be glad,
Asibonge ngokulunga.
Giving thanks in righteousness.
Back to Table of Contents
81. NGAZO ZONKE IZINSUKU
EVERY DAY
1.
Ngazo zonk’ izinsuku,
Every day,
Yebo zonk’ izinsuku
Yes, every day,
Ngizolibonga Nkosi yami
I will thank You, my Lord
Elakho igama.
For Your name.
2.
Qha ngingeze ngipheze
I will not cease
Ngolibonga, ngifeze
Giving complete thanks.
Ngizolibonga Nkosi yami
I will thank You, my Lord
Elakho igama.
For Your name.
3.
Awu limnandi lingcwele,
Your name is sweet and holy;
Enhliz’weni lingcwele;
In my heart it is holy.
Ngizolibonga Nkosi yami
I will thank You, my Lord
Elakho igama.
For Your name is sweet and holy.
4.
Uyinkosi yeZulu
You are the king of Heaven,
Uphakeme kakhulu
You are the highest;
Ngizolibonga Nkosi yami
I will thank You, my Lord
Elakho igama.
For Your name.
5.
Wazithobisa Wena
You humbled Yourself,
Weza waba yiMvana;
You made Yourself a lamb;
Ngizolibonga Nkosi yami
I will thank You my Lord
Elakho igama.
For Your name.
6.
Wazithwala izono.
You took away our sins.
Woza webani, shono:
Come everyone and say:
Ngizolibonga Nkosi yami
I will thank You my Lord
Elakho igama.
For Your name.
Back to Table of Contents
82. UNGAMNCISHI INDAWO UJESU
DEPRIVE NOT JESUS A PLACE
1.
Ungamncish’ indaw’uJesu
Deprive not Jesus a place.
Wazithwal’ izono zakho;
He carried your sins;
Nang’ usemi engqongqotha,
He stands knocking.
Mon’ uzomngenisa na?
Sinner, will you let Him in?
Chorus:
UyiNkosi yobukhosi,
He is King of kings;
Shesh’ ulalel’ izwi laKhe.
Hasten to hear His word.
Umvulele inhliziyo
Open your heart to Him;
Thana: "Ngena, Nkosi yami!"
Say: "Enter, my Lord!"
2.
Uvumela okomhlaba
You yield to the world,
Keph’ uKrist’obethelweyo
But Christ who became a corpse
Kanandawo yokuhlala
Has no place to stay
Enhliz’wen’ afela yona.
In the heart for which He died.
Chorus:
UyiNkosi yobukhosi,
He is King of kings;
Shesh’ ulalel’ izwi laKhe.
Hasten to hear His word.
Umvulele inhliziyo
Open your heart to Him;
Thana: "Ngena, Nkosi yami!"
Say: "Enter, my Lord!"
3.
Konje awunasikhathi.
By the way, you have no time.
Nang’ uJesu usabiza.
Here Jesus is calling.
Namhla isikhath’ esihle
Today is the good time;
Ingomuso alifiki.
Tomorrow never comes.
Chorus:
UyiNkosi yobukhosi,
He is King of kings;
Shesh’ ulalel’ izwi laKhe.
Hasten to hear His word.
Umvulele inhliziyo
Open your heart to Him;
Thana: "Ngena, Nkosi yami!"
Say: "Enter, my Lord!"
4.
Dela konke, dela manje
Put away everything, give it up now.
Olwomusa luyadlula.
The day of mercy is passing.
Masinyane uzokufa
Soon you will die;
Akungabi ezonweni.
Let it not be in sins.
Chorus:
UyiNkosi yobukhosi,
He is King of kings;
Shesh’ ulalel’ izwi laKhe.
Hasten to hear His word.
Umvulele inhliziyo
Open your heart to Him;
Thana: "Ngena, Nkosi yami!"
Say: "Enter, my Lord!"
Back to Table of Contents
83. LIGCWALISE IZWI LAKHO
FULFILL YOUR WORD
1.
Ligcwalise izwi lakho
Fulfill Your word,
Nkulunkulu weqiniso!
God of all truth!
Zonk’ inhlanga, zonk’izizwe
All races, all nations,
Mazizuze usindiso.
Let them gain salvation.
2.
Amadolo kulelizwe
Knees in this world
Makaguqe phambi kwakho!
Must kneel before You!
Zize zonke izilimi
Until all tongues
Zikhulum’ udumo lwakho.
Speak of Your glory.
3.
Busa, busa, Nkosi Jesu!
Rule, rule, Lord Jesus!
Koza ngawe ukwethaba;
Rejoicing will come by You.
Ngeziphithiphithi zethu
Confusion is ours;
Wonakele umhlaba.
Corrupt is the world.
4.
Yala, Nkosi, singadeli
Teach, Lord, let us not get weary
Imfundiso yezwi lakho;
Of the teaching of Your word
Uze usivuselele,
And revive us
Sizwe iqiniso lakho.
To hear Your truth.
Back to Table of Contents
84. IZWE LONKE
ALL THE WORLD
1.
Izwe lonke malibonge
All the world—let it give thanks;
Lidumis’ iNkosi
And praise the Lord;
Lijabule ngenhliziyo
And be cheerful in heart.
Liqal’ ekuseni,
Beginning in the morning,
Neni kude nize
All you who are far away
Nethabele iNkosi.
Rejoice in the Lord.
2.
Yena wasisebenzela
He worked for us
Sibe ngabantwana
To be His children.
Sibe yizimvana zakhe
We are His lambs
Azisindisayo,
Whom He saved.
Ungumphasi wethu
He is our support
Osiyis’ eZulwini.
Who will take us to Heaven.
3.
Maningen’ endlini yakhe
Come to His house
Ngokumudumisa
And praise Him .
Nina bezindawo zonke
Everyone in every place
Wozanini kuye
Come to Him,
Nimdumise yena
Praise Him,
Osondlayo ngesihle.
Who cares for us.
Back to Table of Contents
85. ILIZWI MANJE LIZWAKELE
THE WORD IS NOW HEARD
1.
Ilizwi! Ilizwi! Manje lizwakele.
The word! The word! It now is heard.
Ilizwi leNkosi yezulu;
The word of the heavenly King.
Wothola ical’ osuk’ elidela
He will be punished who forsakes it,
Ilizwi leNkosi enkulu.
The word of the great King.
Ilizwi leNkosi; ilizwi leNkosi enkulu.
The word of the King; the word of the great King.
2.
Ubizo! Ubizo! Luzweni, luzweni!
A call! A call! Hear, hear!
Ubizo luvel’ ezulwini;
The call comes from heaven;
Lubiza abantu baphum’ezonweni,
It calls people to leave their sins
Benyuke bahlal’ eNkosini
To go and cleave to the King.
Benyuke bahlale; benyuke bahlal’ eNkosini.
To go and cleave; to go and cleave to the King.
3.
Umusa! Umusa! Sesingakhululwa,
Mercy! Mercy! We can be free.
Inkosi yawenza umusa;
The King gave mercy.
Odinwa yizono-umnyang’uvuliwe
To him who is tired of sin, the door is open;
Kangene, amkelwe iNkosi.
Let him enter and be accepted by the King.
Kangene, amkelwe; kangene amkelwe iNkosi.
Let him enter and be accepted by the King.
4.
Uthabo! Uthabo! Usizi lwaphela,
Joy! Joy! Sorrow vanishes;
Lugqitshwa iNkosi enkulu.
It is hidden by the great King.
Ithemb’elisipha uk’phila phakade,
Hope is what gives eternal life;
Umyango wezul’ uvuliwe.
The door of heaven is open.
Umnyango, wezulu; umnyango wezul’uvuliwe.
The door of heaven; the door of heaven is open.
Back to Table of Contents
86. NGIKHOKHELE O JEHOVA
LEAD ME, OH, JEHOVAH
1.
Ngikhokhele, O Jehova,
Lead me, Oh, Jehovah,
Ningumhambi Nkosi yam’;
I am a pilgrim, my Lord;
Unamandla anginawo
You are strong, I am not,
Ngibuthakathaka nje.
I am feeble;
O Msindisi
Oh Saviour
Nguwe isihlangu sam’.
You are my shield.
2.
Lowo-mthombo wosindiso,
The fountain of salvation,
Owavulwa ngenxa yam’;
Which was opened for me;
Mawuvele umpompoze
Let it flow;
Uzihlanz’ izono zam’.
Cleanse my sins.
O Msindisi
Oh, Saviour,
Nguwe olusizo lwam’.
You are the source of my help.
3.
Ngifikile eJordani,
I have arrived at Jordan
Susa ukwesaba kwam’;
Remove my fear.
Ungikhaphe sengiwela
Accompany me as I cross over,
Uwusiz’ umoya wam’.
Help my spirit.
O Msindisi
Oh Saviour
Nguwe olithemba lam’.
You are my trust.
Back to Table of Contents
87. E! JESU MHLENGI WETHU
OH! JESUS OUR REDEEMER
1.
E! Jesu, Mhlengi wethu
Oh! Jesus, our Redeemer,
Igama lakho lihle.
Your name is good.
Lavela eZulwini
It came from Heaven;
Limnandi kithi sonke.
It is tasteful to us all.
Alikh’ elinye futhi
There is no other
Elihle njengelakho
As good as Yours;
Kuyilo nje kuphela
It is the only one
Esingasinda ngalo.
In which we can we be saved.
2.
Ngegama Lakho, Jesu
At Your name, Jesus,
Kuguqa phansi konke
Everything kneels down
Kutusa ubukhosi
Glorifying the kingship
Nobungqongqoshe bakho.
And greatness that is Yours.
Liyisihlangu sethu
It is our shield
Esingavika ngaso
To ward off
La sihlaselwa impi
When attacked by the army
KaSathan’ elwa nathi.
Of Satan which fights us.
3.
Limnand’ igama Lakho
Sweet is Your name;
Lihlab’ iNkos’ umxhwele.
It pleases the Lord.
Ingasinika konke
He will give us everything
Nxa siyicela ngalo.
If we ask through it.
Nasekufeni kwethu
In our death
Solulanyiswa yilo.
We will be healed by it.
Igama Lakho, Jesu
Your name, Jesus,
Msindisi wethu sonke.
Saviour of us all.
Back to Table of Contents
88. JESU, ESIPHAMBANWENI
JESUS, UPON THE CROSS
1.
Jesu, esiphambanweni
Jesus, upon the cross,
Ngikubona khona,
I see You there;
Lapho-ke usekufeni
There in death,
Uthwesiw’ ukona.
Burdened with sins,
Jesu wami, Jesu wami!
My Jesus, my Jesus!
Usihlenga thina,
You did redeem us;
Kawunaz’ izono wena
You do not have sin;
Wangifela mina.
You died for me.
2.
Ngimi esiphambanweni
Standing at the cross,
Ngibuk’ amanxeba;
I see the wounds
Zinyaweni ezandleni,
In Your feet, Your hands;
Zoni zakudweba.
Sinners pierced You.
Mmeli wami! Mmeli wami!
My Advocate! My Advocate!
Wena unamandla;
You are powerful
Ukusul’ izono zami,
To take away my sins,
Ngazo lezo zandla.
With those hands.
3.
Ngimi esiphambanweni
Standing at the cross
Kungimangalisa;
Amazed;
Wen’ uqob’ usekufeni,
You yourself in Your death
Wamsindis’ umphangi.
Saved the thief.
Nkosi yami! Nkosi yami!
My Lord! My Lord!
Wawubanxusela;
You pleaded for others,
"Baba, abahluphi bami,
"Father, my persecutors--
Wobathethelela."
Forgive them."
4.
Ngimi esiphambanweni
Standing at the cross,
Ngiyacela kuwe
I am asking You
Ngibenawe ekufeni
That I may be with You in death,
Ngokukolwa uwe.
Through faith in You,
Mfeli wami! Mhlengi wami!
My Ransom! My Redeemer!
Thath’ uqobo lwami,
Take my being
Ube ukuphila kwami
And be my life
Ub’ iNkosi yami.
And be my Lord.
Back to Table of Contents
89. NGOM’SA WAKH’ OMKHULU
BY HIS GREAT MERCY HE LEADS US
1.
Ngom’sa wakh’ omkhulu uyosiholela
By His great mercy He leads us
Embuswen’ wezulu, ngaphesheya.
To a heavenly kingdom beyond.
Nom’ indlela yakhe idin’ umntanakhe
Even though His way may tire His child,
Iyekhaya laKhe, Ngaphesheya.
It leads to His home beyond.
Chorus:
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Siyakuphumula, siyakujabula.
We shall rest, we shall rejoice.
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Nxa sifik’ ezweni Ngaphesheya.
When we reach the land beyond.
2.
Nom’ usiholela nasehlan’ elibi,
Even though You lead us through a terrible wilderness,
Wosiphumisela ngaphesheya
You will bring us out beyond.
‘Mlilo ukhanyisa, nefu lisisitha,
Fire flaming and the cloud covering us;
Konke kusiyisa ngaphesheya.
It all takes us beyond.
Chorus:
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Siyakuphumula, siyakujabula.
We shall rest, we shall rejoice.
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Nxa sifik’ ezweni Ngaphesheya.
When we reach the land beyond.
3.
‘Nkosi yamakhosi iyosiholela,
The Lord of lords will lead us
Kwelivam’ inyosi ngaphesheya.
To the land abundant with honey beyond.
Siyokudl’emthini, siphuz’ emanzini,
We shall eat from the tree and drink of the water,
"Sohub’ eNkosini, ngaphesheya."
"Singing in the Lord beyond."
Chorus:
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Siyakuphumula, siyakujabula.
We shall rest, we shall rejoice.
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Nxa sifik’ ezweni Ngaphesheya.
When we reach the land beyond.
4.
Sesithemba, sithi: uyosiholela,
We hope, saying: He will lead us
Size kwelakithi, ngaphesheya;
We come to our land beyond.
‘Jesu wosophula mhla sowel’ umfula
Jesus will rescue us when we cross the river;
Khona sizocula, ngaphesheya.
Then we shall sing, beyond.
Chorus:
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Siyakuphumula, siyakujabula.
We shall rest, we shall rejoice.
Ngaphesheya, Ngaphesheya,
Beyond, beyond,
Nxa sifik’ ezweni Ngaphesheya.
When we reach the land beyond.
Back to Table of Contents
90. WAKRAZULWA NGENXA YAMI
WOUNDED BECAUSE OF ME
1.
Wakrazulwa ngenxa yami
Wounded because of me,
Liwa laphakade
Cleft eternally,
Kuze ngizifihle kuwe
So that I can hide in You
Nxeba likaJesu.
O wound of Jesus.
2.
Ngeyani na lemivimbo
Why is this wound
Emzimbeni wakho?
On His side?
Ngeyegazi, ngeyamanzi
It is of blood and water
Mangihlanjululwe.
That I may be purified.
3.
Inyembezi zeminyaka
Tears for years
Azisizi lutho.
Do not help at all.
Nguwe Nkosi osusayo
You, Lord, are He who removes
Zonk’ izono zom’ntu.
Every sin of man.
4.
Anginanto esandlini
I do not have anything in my hand;
Ngonikela ngani?
What shall I offer?
Ngisondel’ es’phambanweni
I’m drawing near to the cross
Ekubethelweni.
In the crucifixion.
Back to Table of Contents
91. KUYINSINDISO INYE
THERE IS ONE SALVATION
1.
Kuyinsindiso inye
There is one salvation
Igama linye nalo
There is one Name
Isisekelo sinye
And one foundation
UJesu nguye njalo.
It is Jesus forever.
Chorus:
Alikh’ eliny’ igama
There is no other Name
Esingasinda ngalo
Through which we can be saved
Kuqala nokuphela
From the beginning to the end
UJesu nguye njalo.
It is Jesus forever.
2.
Isango linye nalo
There is one gate
Esivulelwe lona
Opened for us
Kungumhlatshelo munye
There is one sacrifice
Ohlawulel’ ukona.
A propitiation for guilt.
Chorus:
Alikh’ eliny’ igama
There is no other Name
Esingasinda ngalo
Through which we can be saved
Kuqala nokuphela
From the beginning to the end
UJesu nguye njalo.
It is Jesus forever.
3.
Khulis’ udumo lwalo
Magnify His glory
E, bafo nabodade!
Brothers and sisters
UJesu nguye njalo
Jesus the only
Namanje naphakade.
Now and forever.
Chorus:
Alikh’ eliny’ igama
There is no other Name
Esingasinda ngalo
Through which we can be saved
Kuqala nokuphela
From the beginning to the end
UJesu nguye njalo.
It is Jesus forever.
Back to Table of Contents
92. UNGUMHLOBO WAMI JESU
JESUS IS MY FRIEND
1.
Ungumhlobo wami Jesu
Jesus is my friend;
Uphi ongangaye na?
Who can be measured with Him?
Abaningi bayamshiya
Many forsake Him
Ngohlubuka name na?
Am I going to abandon Him too?
Angisoze ngahlukana
I will never be separated
Nongithanda kangaka
From the One Who loves me so much.
Njalo sothandana naye
We will always love each other
Khona la nakhona le.
Even here and over there.
2.
Bheka yena wangifela,
Behold He died for me.
Ngizolahlawa ngubani?
Who can cast me off?
Kuy’ uYise ucelela
To His Father He intercedes
Mina son’esikhulu
For me a great sinner.
Pho, Ngubani ongamsusa
Who then can take Him away
Owakhethwa nguyena
Who is chosen by Him
Osuka elondwa nguye
Who is brought by Him
Angathunjwa ubani na?
Who can take captive?
3.
Uma ngimethemba uJesu
When I trust Jesus
Ngingahlulwa yini na?
What can overcome me?
Qha nakufa nanhlupheko
Be it death or suffering,
Naw’amandla omubi
Even the power of evil
Ngisho ngayo ingelosi
Even by angel
Nay’omubi uqobo
Even the wicked one;
Ngizohamba nay’iNkosi
I will walk through the Lord
Ngingowayo impela.
I belong to Him.
Back to Table of Contents